Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  17 października 2018  09:35

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usługi serwisu i czynności przeglądowych instalacji w budynkach podległych C/ZUS

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Centrala - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/35/18

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  50730000-1 - usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
  50700000-2 - usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty winny być składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, na adres Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie w Informacji (parter wejście główne). Pracownik DZP odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia

 • Termin składania ofert

  5 listopada 2018  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 października 2018  16:15

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 listopada 2018  12:29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 grudnia 2018  15:47

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 grudnia 2018  15:58

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 grudnia 2018  16:17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 grudnia 2018  11:38

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 stycznia 2019  15:57

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 stycznia 2019  13:55

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 stycznia 2019  10:38

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 stycznia 2019  10:40

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 marca 2019  15:14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 marca 2019  13:03

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 marca 2019  09:04

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 kwietnia 2019  09:40