Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 października 2018  13:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi szkoleniowe

 • Tytuł postępowania

  zakup szkoleń informatycznych w zakresie oprogramowania użytkowego

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, u
  l. Szamocka 3, 5,
  01-748 Warszawa,

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/37/17

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  80510000–2 – usługi szkolenia specjalistycznego

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:
  część I: Szkolenia w zakresie „MS Office”
  część II: Szkolenia w zakresie „Adobe”
  część III: Szkolenia w zakresie „Active Reports”
  część IV: Szkolenia w zakresie „Archicad”
  część V: Szkolenia w zakresie „Autodesk Robot Structural Analysis”
  część VI: Szkolenia w zakresie „CRISC”
  część VII: Szkolenia w zakresie „Crystal Reports”
  część VIII: Szkolenia w zakresie „Cyber Security”
  część IX: Szkolenia w zakresie „Pracy z danymi i obiektami wynikowymi”
  część X: Szkolenia w zakresie „Qlik View”
  część XI: Szkolenia w zakresie „Slide Design”
  część XII: Szkolenia w zakresie „Analysis Studio”

 • Kryteria oceny ofert

  Przy wyborze oferty w części I-XII Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  Całkowita cena brutto oferty (C) - 80 %
  Łączna liczba przeszkolonych przez Wykonawcę osób (bez szkoleń e-learningowych) z zakresu tematycznego danej części zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (S) - 10 %
  Łączna liczba dni szkoleniowych przeprowadzonych przez trenerów, którzy będą realizowali daną część zamówienia, z zakresu tematycznego danej części zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (DT) - 10 %

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście lub poprzez posłańca od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ofertę zgłasza swoje przybycie w Informacji (parter wejście główne). Pracownik DZP odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia,

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  16 listopada 2018  09:00

 • Dodatkowe informacje

  Warunki udziału w postępowaniu określone zostały w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 4.1.1.4.), stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 listopada 2018  09:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 grudnia 2018  16:15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 stycznia 2019  14:00
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  Dotyczy części II i części VII zamówienia
  umowy zostały zawarte w dniu 14.01.2019 r. z wykonawcą:
  Vavatech Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-548 przy ul Olesińskiej 21

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 stycznia 2019  13:40
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  Dotyczy części I zamówienia
  umowa została zawarta w dniu 18.01.2019 r. z wykonawcą:
  Comarch S.A. Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków