Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 września 2018  11:32

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy papieru, tektury, kopert, etykiet samoprzylepnych

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa kopert i papieru zwojowego na potrzeby akcji PIT, WER, ZWS, WZOM w Centrali ZUS

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/23/18

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  30199711-7 - zadrukowane koperty z okienkiem adresowym
  3019711-7 - papier do drukowania

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty winny być składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie w Informacji (parter wejście główne). Pracownik DZP odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia

 • Termin składania ofert

  16 października 2018  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Nie dotyczy

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 października 2018  15:22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 grudnia 2018  15:23

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 stycznia 2019  10:36