Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 września 2018  10:09

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Usługa serwisu i naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych zlokalizowanych w I, II i III Oddziale ZUS w Warszawie wraz z podległymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Warszawie
  00-917 Warszawa,
  ul. Senatorska 6/8

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  440000/271/10/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  50323000-5 – Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych.

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Warszawie
  00-917 Warszawa,
  ul. Senatorska 6/8
  Wydział Zamówień Publicznych pok. 3

 • Termin składania ofert

  22 października 2018  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje

 • Dodatkowe informacje

  brak

Przetarg nieograniczony - Publikacja SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 września 2018  10:39

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 października 2018  09:59

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 października 2018  13:14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 listopada 2018  14:24

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 grudnia 2018  12:21