Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

11 sierpnia 2017  13:30

Kategoria zakupowa

Usługi szkoleniowe

Tytuł postępowania

Organizacja szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych dla pracowników Oddziału ZUS w Rzeszowie

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Biłgoraju

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Biłgoraju
ul. Kościuszki 103, 23 - 400 Biłgoraj

Województwo

lubelskie

Numer postępowania

030000/271/15/2017-CZP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/200600/OGL. 558596-N-2017.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

80 57 00 00 – 0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/200600/6.1_SIWZ_ do ogłoszenia - PDF.zip

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Oddział ZUS w Biłgoraju, ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj na sali obsługi klienta, stanowisko „INFORMACJA OGÓLNA - dziennik podawczy”

Termin składania ofert

21 sierpnia 2017  09:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

Dodatkowe informacje

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie ogólnym nie mającym charakteru oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego (wyjaśnianie siwz) w rozumieniu art. 38 ust.1 upzp:
a) Sabina Nizio – Centrum Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 11, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103,
b) Dariusz Cios – Centrum Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 02, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103.
2. Osoby o których mowa w ust. 2 udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2017r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 103 - sala konferencyjna (nr 406 ) lub pokój obok nr 405.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 18 sierpnia 2017  14:44

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/200774/7_zmiana siwz.zip

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

Data publikacji ogłoszenia 21 sierpnia 2017  07:45

Zmiana dotyczy

Ogłoszenie o zamówieniu

Szczegóły zmiany

http://www.zus.pl/zampub/files/200775/ogłoszenie o zmianie.pdf

Termin składania ofert

23 sierpnia 2017  09:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

Data publikacji ogłoszenia 18 sierpnia 2017  14:47

Zmiana dotyczy

Termin składania ofert

Treść zmiany

W ogłoszeniu jest:
21 sierpnia 2017 r. 09:00

W ogłoszeniu winno być:
23 sierpnia 2017 r. 09:00

Termin składania ofert

23 sierpnia 2017  09:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

Data publikacji ogłoszenia 18 sierpnia 2017  14:49

Zmiana dotyczy

Dodatkowe informacje

Treść zmiany

W ogłoszeniu jest:
1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie ogólnym nie mającym charakteru oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego (wyjaśnianie siwz) w rozumieniu art. 38 ust.1 upzp:
a) Sabina Nizio – Centrum Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 11, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103,
b) Dariusz Cios – Centrum Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 02, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103.
2. Osoby o których mowa w ust. 2 udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2017r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 103 - sala konferencyjna (nr 406 ) lub pokój obok nr 405.

W ogłoszeniu winno być:
1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie ogólnym nie mającym charakteru oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego (wyjaśnianie siwz) w rozumieniu art. 38 ust.1 upzp:
a) Sabina Nizio – Centrum Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 11, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103,
b) Dariusz Cios – Centrum Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 02, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103.
2. Osoby o których mowa w ust. 2 udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2017r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 103 - sala konferencyjna (nr 406 ) lub pokój obok nr 405.

Termin składania ofert

23 sierpnia 2017  09:00

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 23 sierpnia 2017  13:30

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/200805/INF Z OTWARCIA OFERT_str internetowa.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 29 września 2017  14:43

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201063/cz.III_wybór_INTERNET.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 05 października 2017  14:29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201077/doc03062520171005144915.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 05 października 2017  14:29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201078/doc03062420171005144825.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 06 listopada 2017  14:07

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Dariusz Cios - e-mail: dariusz.cios@zus.pl, tel. 84 688 12 02.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201262/BZP_500054167-N-2017.pdf