Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 sierpnia 2017  13:30

 • Kategoria zakupowa

  Usługi szkoleniowe

 • Tytuł postępowania

  Organizacja szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych dla pracowników Oddziału ZUS w Rzeszowie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Biłgoraju

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Biłgoraju
  ul. Kościuszki 103, 23 - 400 Biłgoraj

 • Województwo

  lubelskie

 • Numer postępowania

  030000/271/15/2017-CZP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  80 57 00 00 – 0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Oddział ZUS w Biłgoraju, ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj na sali obsługi klienta, stanowisko „INFORMACJA OGÓLNA - dziennik podawczy”

 • Termin składania ofert

  21 sierpnia 2017  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje

  1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie ogólnym nie mającym charakteru oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego (wyjaśnianie siwz) w rozumieniu art. 38 ust.1 upzp:
  a) Sabina Nizio – Centrum Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 11, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103,
  b) Dariusz Cios – Centrum Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 02, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103.
  2. Osoby o których mowa w ust. 2 udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2017r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 103 - sala konferencyjna (nr 406 ) lub pokój obok nr 405.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 sierpnia 2017  14:44

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 sierpnia 2017  07:45

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 sierpnia 2017  14:47
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  W ogłoszeniu jest:
  21 sierpnia 2017 r. 09:00

  W ogłoszeniu winno być:
  23 sierpnia 2017 r. 09:00

 • Termin składania ofert

  23 sierpnia 2017  09:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 sierpnia 2017  14:49
 • Zmiana dotyczy

  Dodatkowe informacje

 • Treść zmiany

  W ogłoszeniu jest:
  1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie ogólnym nie mającym charakteru oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego (wyjaśnianie siwz) w rozumieniu art. 38 ust.1 upzp:
  a) Sabina Nizio – Centrum Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 11, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103,
  b) Dariusz Cios – Centrum Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 02, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103.
  2. Osoby o których mowa w ust. 2 udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2017r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 103 - sala konferencyjna (nr 406 ) lub pokój obok nr 405.

  W ogłoszeniu winno być:
  1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie ogólnym nie mającym charakteru oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego (wyjaśnianie siwz) w rozumieniu art. 38 ust.1 upzp:
  a) Sabina Nizio – Centrum Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 11, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103,
  b) Dariusz Cios – Centrum Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 02, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103.
  2. Osoby o których mowa w ust. 2 udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2017r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 103 - sala konferencyjna (nr 406 ) lub pokój obok nr 405.

 • Termin składania ofert

  23 sierpnia 2017  09:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 sierpnia 2017  13:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 września 2017  14:43

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 października 2017  14:29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 października 2017  14:29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 listopada 2017  14:07