Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

7 grudnia 2017  12:35

Kategoria zakupowa

Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

Tytuł postępowania

Usługa serwisowa drukarki wielobarwnej Xerox 770

Nazwa zamawiającego

Departament Zamówień Publicznych

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Numer postępowania

TZ/271/84/17

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201479/2017 12 07 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

50000000-5 – Usługi naprawcze i konserwacyjne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201479/SIWZ usługa serwisowa Xerox 770.zip

Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5.

Termin składania ofert

29 grudnia 2017  09:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

Dodatkowe informacje

nie dotyczy

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 29 grudnia 2017  13:57

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201596/2017 12 29 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 11 stycznia 2018  12:24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201655/2018 01 11 Informacja o wyniku postępowania.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 06 lutego 2018  10:50

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Łukasz Kucharczyk
e-mail: lukasz.kucharczyk@zus.pl
tel.: 22 667 16 92

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201746/2018 02 06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf