Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

15 grudnia 2017  13:11

Kategoria zakupowa

Usługi IT i telekomunikacyjne

Tytuł postępowania

Opieka serwisowa biblioteki taśmowej Quantum

Nazwa zamawiającego

Departament Zamówień Publicznych

Adres zamawiającego

ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Numer postępowania

TZ/271/51/17

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201535/2017 12 15 Ogłoszenie Quantum BZP.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201535/2017 12 15 SIWZ Quantum.pdf

Miejsce składania ofert

Oferty winny być składane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie w Informacji (parter, wejście główne). Pracownik DZP odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin jej złożenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło "C", piętro I, Sala narad - pok. 135

Termin składania ofert

4 stycznia 2018  11:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

Dodatkowe informacje

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 29 grudnia 2017  07:22

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201594/2017 12 29 Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 03 stycznia 2018  09:17

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201609/2018 01 03 Informacja o zmianie terminu składania ofert.pdf

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

Data publikacji ogłoszenia 04 stycznia 2018  09:20

Zmiana dotyczy

Termin składania ofert

Treść zmiany

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert
4 stycznia 2018 11:00

Zmienia się na:
Termin składania ofert
11 stycznia 2018 11:00

Szczegóły zmiany

http://www.zus.pl/zampub/files/201610/2018 01 03 Zmiana ogłoszenia.pdf

Termin składania ofert

11 stycznia 2018  09:20

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

Data publikacji ogłoszenia 10 stycznia 2018  12:40

Zmiana dotyczy

Termin składania ofert

Treść zmiany

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert
11 stycznia 2018 11:00

Zmienia się na:
Termin składania ofert
16 stycznia 2018 11:00

Szczegóły zmiany

http://www.zus.pl/zampub/files/201643/2018 01 10 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf

Termin składania ofert

16 stycznia 2018  11:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 10 stycznia 2018  12:42

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201644/2018 01 10 Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 16 stycznia 2018  15:06

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201689/2018 01 16 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 06 kwietnia 2018  15:17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/224349/2018 04 06 Wybór najkorzystniejszej oferty na www.pdf