Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

4 października 2017  11:25

Kategoria zakupowa

Usługi inne

Tytuł postępowania

Sprzedaż ciepła w wodzie gorącej dostarczonej z sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego zlokalizowanego w obiekcie pod adresem: Łódź, ul. Zamenhofa 2

Nazwa zamawiającego

ODDZIAŁ II W ŁODZI

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi
ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola

Województwo

łódzkie

Numer postępowania

530000/271/7/2017/CZP-Ł2

Określenie trybu zamówienia

zamówienie z wolnej ręki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201068/ogWybZUS.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zamówień objętych umową ramową

Data publikacji ogłoszenia 04 października 2017  11:50

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Dominik Borkowski
e-mail: Dominik.Borkowski@zus.pl
telefon: +48 438245656/+48 438234041-324
faks: +48 438234184

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

09321000-5 - gorąca woda
65110000-7- przesył wody

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź

Uzasadnienie wyboru wykonawcy

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).
Uzasadnienie prawne:
Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).
Uzasadnienie faktyczne:
Wytwórcą i dystrybutorem ciepła w Łodzi jest jeden podmiot, do którego sieci przyłączony jest węzeł cieplny zlokalizowany w budynku I Oddziału ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2.
Przedmiot zamówienia i warunki jego realizacji, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze wskazują na możliwość realizacji wyłącznie przez jednego Wykonawcę.