Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

19 września 2017  14:00

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Wymiana wykładzin wraz z malowaniem wewnętrznych pomieszczeń Inspektoratu ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6 – I piętro. Montaż grzejnika oraz wymiana 2 szt. okien połaciowych drewnianych w Inspektoracie ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6– pom. nr 206. Wymiana zaworów i rury na instalacji c.o. w budynku Oddziału ZUS przy ul. Św. Trójcy 33.

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Bydgoszczy

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz

Województwo

kujawsko-pomorskie

Numer postępowania

040000/271/5/2017/ADG-ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/200984/__bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_id=f97d3.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Część I zamówienia:
45410000 – 4 Tynkowanie
45442100 – 8 Roboty malarskie
45432111 – 5 Kładzenie wykładzin elastycznych
Część II zamówienia:
44621110 – 3 Grzejniki centralnego ogrzewania
45421132 – 8 Instalowanie okien
45410000 – 4 Tynkowanie
45442100 – 8 Roboty malarskie
Część III zamówienia:
45330000 – 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/200984/SIWZ 19.09.2017.pdf

Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, sala nr 24 Dziennik Podawczy (parter budynku).

Termin składania ofert

5 października 2017  10:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Dodatkowe informacje

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zostają wyznaczeni:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia – Ilona Wadzińska Wydział Administracyjno-Gospodarczy, w dni robocze w godz. 7.00-15.00 tel. 52 3418309, e-mail: ilona.wadzinska@zus.pl
b) w sprawach formalno- prawnych – Jowita Ośmiałowska Wydział Administracyjno-Gospodarczy, w dni robocze w godz. 7.00-15.00 tel. 52 3418308, e-mail: jowita.osmialowska@zus.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, pokój nr 419 (IV piętro).

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 05 października 2017  15:19

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201081/informacja z otwarcia ofert  powtórzony przetarg.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 09 października 2017  14:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201092/unieważnienie postępowania - 9.10.2017.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 03 stycznia 2018  15:28

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Jowita Ośmiałowska Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. 52 3418308, e-mail jowita.osmialowska@zus.pl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201616/__bzp.uzp.gov.pl_ZP403_Preview_ebaf014f-c5ea-48ff-b15a-05.pdf