Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

29 września 2017  12:22

Kategoria zakupowa

Dostawy papieru, tektury, kopert, etykiet samoprzylepnych

Tytuł postępowania

Zakup centralny kopert dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa zamawiającego

Departament Zamówień Publicznych

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Numer postępowania

TZ/271/58/17

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201022/2017-OJS183-374553-pl.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

30199230

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201022/na sronę KOPERTY.zip

Miejsce składania ofert

Oferty winny być składane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie w Informacji (parter, wejście główne). Pracownik DZP odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin jej złożenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło "C", piętro I, Sala narad - pok. 135

Termin składania ofert

11 października 2017  09:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

Dodatkowe informacje

nie dotyczy

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 12 października 2017  08:13

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201108/informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 03 listopada 2017  09:56

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201240/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 29 listopada 2017  09:07

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201424/2017_S 229-476890 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf