Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

27 września 2017  14:26

Kategoria zakupowa

Usługi inne

Tytuł postępowania

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Wydzielenie stref pożarowych w budynku VGB III O/ZUS w Warszawie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Nazwa zamawiającego

ZUS III Oddział w Warszawie

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Numer postępowania

550000/271/28/2017-CZP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201041/ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

•71.32.00.00-7 – usługi inżynierii w zakresie projektowania,
•71.24.20.00-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu i oszacowanie kosztów,
•71.24.80.00-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201041/SIWZ.zip

Miejsce składania ofert

Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Centrum Zamówień Publicznych, pok. 108

Termin składania ofert

6 października 2017  10:30

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 10 października 2017  08:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201094/ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf