Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

26 stycznia 2018  11:16

Kategoria zakupowa

Usługi IT i telekomunikacyjne

Tytuł postępowania

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz linii cyfrowej ISDN 2B+D dla III Oddziału ZUS w Warszawie i podległych jednostek

Nazwa zamawiającego

ZUS III Oddział w Warszawie

Adres zamawiającego

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Numer postępowania

550000/271/31/2017-CZP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201738/ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

64.20.00.00-8 Usługi telekomunikacyjne
64.21.10.00-8 Publiczne usługi telefoniczne
64.22.70.00-3 Zintegrowane usługi telekomunikacyjne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201738/SIWZ.zip

Miejsce składania ofert

Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego – ul. Czerniakowska 16 (wejście od ul. Czerniakowskiej, budynek VGB), Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, piętro I, pok. 108 lub przesłać na adres zamawiającego:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
III Oddział w Warszawie
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 108

Termin składania ofert

5 lutego 2018  13:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 01 lutego 2018  11:16

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201764/Wyjaśnienia treści SIWZ www.pdf

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 01 lutego 2018  15:21

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201766/sprostowanie data.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 06 lutego 2018  09:35

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201781/INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 12 marca 2018  15:12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/224062/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 30 kwietnia 2018  10:50

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Marek Dominiak tel. 228904439
Maria Domańska tel. 228904241

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224690/Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf