Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 lutego 2018  13:34

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Usługi serwisu, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek w Oddziałach ZUS w Rzeszowie, Jaśle, Nowym Sączu i Tarnowie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, ul. Al. Piłsudskiego 12 , 35-075 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 675 000, e-mail MB_zampubl_rzeszow@zus.pl, faks 178 523 638.

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  ZAP/271/01/2018

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
  50312000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 12,
  35-075 Rzeszów, pok. nr 26 (dziennik podawczy)

 • Termin składania ofert

  12 lutego 2018  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 lutego 2018  14:10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 lutego 2018  07:23

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 marca 2018  07:41