Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

2 lutego 2018  13:34

Kategoria zakupowa

Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

Tytuł postępowania

Usługi serwisu, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek w Oddziałach ZUS w Rzeszowie, Jaśle, Nowym Sączu i Tarnowie

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Rzeszowie

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, ul. Al. Piłsudskiego 12 , 35-075 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 675 000, e-mail MB_zampubl_rzeszow@zus.pl, faks 178 523 638.

Województwo

podkarpackie

Numer postępowania

ZAP/271/01/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201768/Ogłoszenie nr 513347.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
50312000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201768/SIWZ.zip

Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 12,
35-075 Rzeszów, pok. nr 26 (dziennik podawczy)

Termin składania ofert

12 lutego 2018  10:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 12 lutego 2018  14:10

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201808/Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 22 lutego 2018  07:23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201876/Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 21 marca 2018  07:41

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Marek Momot, Janusz Żebracki
stanowisko służbowe: st. ds. zamówień publicznych
fax. +48 17 852 36 38, e-mail MB_zampubl_rzeszow@zus.pl.
godziny pracy: 07:00 – 15:00.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224146/Ogłoszenie nr 500060877 o udzieleniu zamówienia.pdf