Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 lutego 2018  11:56

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

 • Tytuł postępowania

  Zakup kart sportowych dla około 300 pracowników Oddziału i uprawnionych członków rodzin.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/271/1/2018-AZP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  92000000-1 usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
  92620000-3 usługi w zakresie sportu
  92610000-0 usługi świadczone przez ośrodki sportowe
  92600000-7 usługi sportowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego - ul. Kasztanowa 1, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych pokój nr 230 (II piętro) lub przesłać na adres zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych

 • Termin składania ofert

  23 lutego 2018  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę winny być kierowane pisemnie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
  ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, pok. 230, drogą elektroniczną na adres e-mail: krzysztof.marciniak@zus.pl; lub boguslaw.chlipala@zus.pl faksem na nr: 74 64-97-112.
  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
  - w sprawach przedmiotu zamówienia - Irena Strzeszyna tel. 74 64-97-308
  od wtorku do czwartku, w godzinach 8.00 – 13.00.
  - w sprawach dotyczących procedury oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Krzysztof Marciniak, tel. 74 64-97-175, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 lutego 2018  08:11

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 lutego 2018  13:58

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 marca 2018  11:46

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 marca 2018  12:49