Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

13 lutego 2018  11:56

Kategoria zakupowa

Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

Tytuł postępowania

Zakup kart sportowych dla około 300 pracowników Oddziału i uprawnionych członków rodzin.

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Wałbrzychu

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1

Województwo

dolnośląskie

Numer postępowania

430000/271/1/2018-AZP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201815/ogł karty sportowe.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

92000000-1 usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
92620000-3 usługi w zakresie sportu
92610000-0 usługi świadczone przez ośrodki sportowe
92600000-7 usługi sportowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201815/materiały do publikacji.zip

Miejsce składania ofert

Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego - ul. Kasztanowa 1, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych pokój nr 230 (II piętro) lub przesłać na adres zamawiającego:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych

Termin składania ofert

23 lutego 2018  10:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Dodatkowe informacje

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę winny być kierowane pisemnie na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, pok. 230, drogą elektroniczną na adres e-mail: krzysztof.marciniak@zus.pl; lub boguslaw.chlipala@zus.pl faksem na nr: 74 64-97-112.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- w sprawach przedmiotu zamówienia - Irena Strzeszyna tel. 74 64-97-308
od wtorku do czwartku, w godzinach 8.00 – 13.00.
- w sprawach dotyczących procedury oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Krzysztof Marciniak, tel. 74 64-97-175, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 20 lutego 2018  08:11

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201855/odp na pytania karty.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 23 lutego 2018  13:58

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201899/informacja z otwarcia ofert 23.02.2018.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 06 marca 2018  11:46

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/223991/informacja o wyborze oferty - karty sportowe.docx

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 27 marca 2018  12:49

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

- Krzysztof Marciniak, tel. 74 64-97-175, krzysztof.marciniak@zus.pl
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224230/ogłoszenie o zamówieniu karty sportowe.pdf