Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 lutego 2018  14:07

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont pomieszczeń sanitarnych, archiwum zakładowego oraz malowanie pokoi gościnnych i SOK w budynku Inspektoratu ZUS w Lubaniu przy ul. Łokietka 13

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/271/2/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45111300-1 Roboty rozbiórkowe,
  45410000-4 Tynkowanie,
  45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu, ul. Kasztanowa 1,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pokój nr 230 (II piętro),
  lub przesłać na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pokój nr 230, ul. Kasztanowa 1,
  58-390 Wałbrzych

 • Termin składania ofert

  2 marca 2018  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę winny być kierowane pisemnie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
  ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, pok. 230,
  drogą elektroniczną na adres e-mail: krzysztof.marciniak@zus.pl,
  faksem na nr: 74 64-97-112.
  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
  - w sprawach przedmiotu zamówienia:
  Dariusz Pawiłowski tel. 74 64-97-225
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.
  - w sprawach dotyczących procedury oraz specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia:
  Krzysztof Marciniak, tel. 74 64-97-175,
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 marca 2018  12:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 marca 2018  14:20