Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

13 lutego 2018  14:07

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Remont pomieszczeń sanitarnych, archiwum zakładowego oraz malowanie pokoi gościnnych i SOK w budynku Inspektoratu ZUS w Lubaniu przy ul. Łokietka 13

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Wałbrzychu

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1

Województwo

dolnośląskie

Numer postępowania

430000/271/2/2018-ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201817/ogłoszenie Lubań.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45111300-1 Roboty rozbiórkowe,
45410000-4 Tynkowanie,
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201817/DO PUBLIKACJI.zip

Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu, ul. Kasztanowa 1,
Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pokój nr 230 (II piętro),
lub przesłać na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pokój nr 230, ul. Kasztanowa 1,
58-390 Wałbrzych

Termin składania ofert

2 marca 2018  10:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje udzielenia dynamicznego systemu zakupów.

Dodatkowe informacje

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę winny być kierowane pisemnie na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, pok. 230,
drogą elektroniczną na adres e-mail: krzysztof.marciniak@zus.pl,
faksem na nr: 74 64-97-112.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- w sprawach przedmiotu zamówienia:
Dariusz Pawiłowski tel. 74 64-97-225
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.
- w sprawach dotyczących procedury oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Krzysztof Marciniak, tel. 74 64-97-175,
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 02 marca 2018  12:03

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201956/Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 12 marca 2018  14:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/224059/unieważnienie wykonawcy.pdf