Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

14 marca 2018  12:05

Kategoria zakupowa

Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

Tytuł postępowania

Świadczenie usług sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych w obiektach ZUS I Oddział w Poznaniu i podległych mu terenowych jednostkach organizacyjnych

Nazwa zamawiającego

ZUS I Oddział w Poznaniu

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 12
60-908 Poznań

Województwo

wielkopolskie

Numer postępowania

290000/271/3/2018-ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/224082/2018-OJS051-113012-pl.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

90910000-9 usługi sprzątania
90911200-8 usługi sprzątania budynków
90919200-4 usługi sprzątania biur
90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000-9 usługi odśnieżania
90630000-2 usługi usuwania oblodzeń
90911300-9 usługi czyszczenia okien
90914000-7 usługi sprzątania parkingów
77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224082/SIWZ.zip

Miejsce składania ofert

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 12
60-908 Poznań
Sekretariat pok. 353

Termin składania ofert

24 kwietnia 2018  12:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 12 kwietnia 2018  12:05

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/224411/Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 18 kwietnia 2018  11:05

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/224494/Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 20 kwietnia 2018  14:05

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/224554/Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 25 kwietnia 2018  12:45

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/224616/Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 29 maja 2018  14:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/225071/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf