Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

15 maja 2018  15:30

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Remont garażu podziemnego w budynku Centrali ZUS, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Nazwa zamawiającego

Departament Zamówień Publicznych

Adres zamawiającego

01-748 Warszawa
ul. Szamocka 3, 5

Województwo

mazowieckie

Numer postępowania

TZ/271/7/18

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/224623/2018 05 15 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Klasyfikacja usług projektowych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 71220000 - 6 – usługi projektowania architektonicznego.
Klasyfikacja robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 45262600 – 7 – różne specjalne roboty budowlane;
- 45000000 – 7 – roboty budowlane;
- 45111220 – 6 – roboty w zakresie usuwania gruzu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224623/SIWZ na remont garażu.zip

Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5.

Termin składania ofert

6 czerwca 2018  09:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający przekazuje e-mailem (forma preferowana przez Zamawiającego) lub faksem.

2. Z zastrzeżeniem pkt 3. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
2.1. e-mailem w postaci skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail Zamawiającego: SekretariatDZP@zus.pl. (forma preferowana przez Zamawiającego). W tytule wiadomości Zamawiający zaleca wskazanie znaku postępowania.
2.2. faksem na nr faksu Zamawiającego +48 22 667 17 33/36,
2.3. osobiście lub poprzez posłańca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie w Informacji (parter wejście główne). Pracownik DZP odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia,
2.4. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również złożenia / uzupełnienia dokumentów, oświadczeń, oraz pełnomocnictw – art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a ustawy Pzp), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, a także zmiany lub wycofania oferty.

4. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu faksem – wyłącznie na numer +48 22 667-17-33/36, lub drogą elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 04 czerwca 2018  14:45

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/225128/2018 06 04 modyfikacja SIWZ i ogłoszenia w postępowaniu na remont garażu.pdf

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

Data publikacji ogłoszenia 04 czerwca 2018  15:05

Zmiana dotyczy

Dodatkowe informacje

Treść zmiany

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2018 r. pod nr 500124138-N-2018

Szczegóły zmiany

http://www.zus.pl/zampub/files/225130/2018 06 04 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane.pdf

Termin składania ofert

6 czerwca 2018  09:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 14 czerwca 2018  10:16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/225262/Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf