Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 maja 2018  15:30

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont garażu podziemnego w budynku Centrali ZUS, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  01-748 Warszawa
  ul. Szamocka 3, 5

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/7/18

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Klasyfikacja usług projektowych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  - 71220000 - 6 – usługi projektowania architektonicznego.
  Klasyfikacja robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  - 45262600 – 7 – różne specjalne roboty budowlane;
  - 45000000 – 7 – roboty budowlane;
  - 45111220 – 6 – roboty w zakresie usuwania gruzu.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5.

 • Termin składania ofert

  6 czerwca 2018  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający przekazuje e-mailem (forma preferowana przez Zamawiającego) lub faksem.

  2. Z zastrzeżeniem pkt 3. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
  2.1. e-mailem w postaci skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail Zamawiającego: SekretariatDZP@zus.pl. (forma preferowana przez Zamawiającego). W tytule wiadomości Zamawiający zaleca wskazanie znaku postępowania.
  2.2. faksem na nr faksu Zamawiającego +48 22 667 17 33/36,
  2.3. osobiście lub poprzez posłańca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie w Informacji (parter wejście główne). Pracownik DZP odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia,
  2.4. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.

  3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również złożenia / uzupełnienia dokumentów, oświadczeń, oraz pełnomocnictw – art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a ustawy Pzp), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, a także zmiany lub wycofania oferty.

  4. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu faksem – wyłącznie na numer +48 22 667-17-33/36, lub drogą elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl.

  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 czerwca 2018  14:45

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 czerwca 2018  15:05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 czerwca 2018  10:16