Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 maja 2018  13:11

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Przebudowa Sali Obsługi Klienta, Oddział ZUS w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a.

 • Nazwa zamawiającego

  ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

 • Adres zamawiającego

  ul. Krasińskiego 34, 36
  43-350 Bielsko-Biała

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  02000/271/4/2018-ZAP-3

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
  45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
  45431000-7 Kładzenie płytek
  45442100-8 Roboty malarskie
  45262700-8 Przebudowa budynków
  45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
  45331220-4 Instalowanie układu konfekcjonowania powietrza
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
  45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
  45314310-7 Układanie kabli
  45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych


 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert


  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku-Białej
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  43-350 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 34, 36

 • Termin składania ofert

  24 maja 2018  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego m.in. w zakresie:
  branży budowlano-konstrukcyjnej ,
  branży sanitarnej ,
  branży elektrycznej ,
  branży teletechnicznej.
  Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9a057b71-4c40-4f50-95d0-6d92bbb718ff w dniu 09.05.2018 r., nr ogłoszenia 555196-N-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 maja 2018  13:53