Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

9 maja 2018  13:11

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Przebudowa Sali Obsługi Klienta, Oddział ZUS w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a.

Nazwa zamawiającego

ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

Adres zamawiającego

ul. Krasińskiego 34, 36
43-350 Bielsko-Biała

Województwo

śląskie

Numer postępowania

02000/271/4/2018-ZAP-3

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
45262700-8 Przebudowa budynków
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331220-4 Instalowanie układu konfekcjonowania powietrza
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45314310-7 Układanie kabli
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224795/SIWZ załączniki przedmiaryprojekty STWiOR.zip

Miejsce składania ofert


Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Bielsku-Białej
Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
43-350 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 34, 36

Termin składania ofert

24 maja 2018  11:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego m.in. w zakresie:
branży budowlano-konstrukcyjnej ,
branży sanitarnej ,
branży elektrycznej ,
branży teletechnicznej.
Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9a057b71-4c40-4f50-95d0-6d92bbb718ff w dniu 09.05.2018 r., nr ogłoszenia 555196-N-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 25 maja 2018  13:53

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/225023/doc03334620180525134554.pdf