Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 maja 2018  10:09

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  „Roboty remontowe w budynku Oddziału ZUS w Lublinie przy ul. T. Zana 38C”

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Lublinie

 • Adres zamawiającego

  ul. T. Zana 36,38C; 20-601 Lublin

 • Województwo

  lubelskie

 • Numer postępowania

  200000/271/02/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45-00-00-00-7 Roboty budowlane, 45-26-00-00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne , 45-31-00-00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 45-40-00-00-1 Wykończeniowe roboty budowlane

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, piętro IV, pok. Nr 406 – budynek przy ul. T. Zana 38C .

 • Termin składania ofert

  1 czerwca 2018  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie przewiduje się takich zamówień.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Ustanawianie dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy niniejszego zamówienia.

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert nastąpi w 01 czerwca 2018r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, piętro IV, sala nr 414 – budynek przy ul T. Zana 36A;

  2. Na podstawie art. 18 pkt 1-2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 1020), Zamawiający ustala elektroniczną komunikację z wykonawcami w zakresie przekazywania informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień (w postaci skanów dokumentów podpisanych przez wykonawcę lub osobę uprawnioną); przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania korespondencji. Adres poczty elektronicznej w celu realizacji tego ustalenia to: Wlodzimierz.Koczkodaj@zus.pl lub Zdzislaw.Jaltoszuk@zus.pl Niezależnie od powyższego ustalenia dopuszczalna jest forma faksowa (na nr faksu: 81/535-77-94) oraz forma pisemna (w szczególności forma ta jest obowiązująca dla oferty i dokumentów składanych w trybie art. 26 ust. 2, ust. 3 i ust. 3 a ustawy a także zastrzeżonych w ustawie wyjątków). W zakresie określonym ustawą, Zamawiający będzie zamieszczał dokumenty i informacje dotyczące niniejszego postępowania na stronie internetowej www.zus.pl

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 czerwca 2018  15:19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 czerwca 2018  14:07