Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

16 maja 2018  12:51

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

„Dostosowanie budynku BT/ZUS w Węgrowie do przepisów przeciwpożarowych”

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Siedlcach

Adres zamawiającego

ul. Browarna 12
08-110 Siedlce

Województwo

mazowieckie

Numer postępowania

360000/271/2/2018- ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/224903/2OGŁOSZENIE.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7 – Roboty budowlane,
45410000-4 – Tynkowanie,
45442100-8 – Roboty malarskie,
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian,
45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów,
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne,
45320000-6 – Roboty izolacyjne,
45321000-3 – Izolacja cieplna,
45262500-6 – Roboty murarskie i murowe,
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach,
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania,
45314310-7 – Układanie kabli,
45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224903/Węgrów_2018.zip

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach,
ul. Browarna 12, 08-110 Siedlce, Kancelaria – pok. nr 1, parter

Termin składania ofert

8 czerwca 2018  11:30

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

Nie dotyczy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 12 czerwca 2018  12:47

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/225230/unieważnienie.pdf