Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 maja 2018  12:51

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  „Dostosowanie budynku BT/ZUS w Węgrowie do przepisów przeciwpożarowych”

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Siedlcach

 • Adres zamawiającego

  ul. Browarna 12
  08-110 Siedlce

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  360000/271/2/2018- ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45000000-7 – Roboty budowlane,
  45410000-4 – Tynkowanie,
  45442100-8 – Roboty malarskie,
  45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian,
  45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów,
  45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
  roboty specjalistyczne,
  45320000-6 – Roboty izolacyjne,
  45321000-3 – Izolacja cieplna,
  45262500-6 – Roboty murarskie i murowe,
  45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
  45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
  45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
  45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
  45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach,
  45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
  45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania,
  45314310-7 – Układanie kabli,
  45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach,
  ul. Browarna 12, 08-110 Siedlce, Kancelaria – pok. nr 1, parter

 • Termin składania ofert

  8 czerwca 2018  11:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Nie dotyczy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 czerwca 2018  12:47