Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

10 maja 2018  14:01

Kategoria zakupowa

Usługi szkoleniowe

Tytuł postępowania

„Zakup usług szkoleniowych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zamkniętych dla kadry menadżerskiej, pracowników Centrum Serwisu Informatycznego oraz pracowników obsługi klientów I Oddziału ZUS w Poznaniu”

Nazwa zamawiającego

ZUS I Oddział w Poznaniu

Adres zamawiającego

ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań

Województwo

wielkopolskie

Numer postępowania

290000/271/5/2018-ZAP

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla kadry menadżerskiej, pracowników Centrum Serwisu Informatycznego oraz pracowników obsługi klientów I Oddziału ZUS w Poznaniu.
Postępowanie podzielone jest na 4 Części, tj.:
1) Część nr I – szkolenia dwudniowe dla kadry menedżerskiej w następujących tematykach:
a) Temat nr 1 – „Równowaga między życiem osobistym a zawodowym”,
b) Temat nr 2 – „Zarządzanie energią i organizacja czasu jako sposoby zwiększenia efektywności”,
Zamawiający przewiduje skierować na szkolenia maksymalnie 101 osób, w siedmiu, dwudniowych grupach szkoleniowych. Miejsce szkolenia – Poznań;
2) Część nr II – szkolenia dwudniowe dla pracowników obsługi klientów w następujących tematykach:
a) Temat nr 1 – „Pewność siebie i skuteczność w realizacji zadań”,
b) Temat nr 2 – „Równowaga między życiem osobistym a zawodowym”;
Zamawiający przewiduje skierować na szkolenia maksymalnie 74 osób, w pięciu, dwudniowych grupach szkoleniowych. Miejsce szkolenia – Poznań;
3) Część nr III – szkolenia dwudniowe dla pracowników Centrum Serwisu Informatycznego w temacie „Zarządzanie czasem, zarządzanie sobą w czasie”. Zamawiający przewiduje skierować na szkolenia maksymalnie 59 osób, w czterech, dwudniowych grupach szkoleniowych. Miejsce szkolenia – Poznań;
4) Część nr IV – szkolenia jednodniowe dla pracowników Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji w temacie „Obsługa klienta z niepełnosprawnością”. Zamawiający przewiduje skierować na szkolenia maksymalnie 30 osób, w dwóch, jednodniowych grupach szkoleniowych. Miejsce szkolenia – Poznań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z terminami realizacji zamówienia dla poszczególnych Części postępowania określa Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Kryteria oceny ofert

I kryterium – cena: waga 60%
II kryterium – doświadczenie zawodowe trenerów: waga 40%

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224810/Dokumenty do ogłoszenia.zip

Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, III piętro, pok. 353, budynek A, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 17 maja 2018 r. do godziny 12:00

Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

17 maja 2018  12:00

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

Data publikacji ogłoszenia 16 maja 2018  14:20

Wyjaśnienia lub modyfikacje SIWZ

http://www.zus.pl/zampub/files/224908/Pytania_i_odpowiedzi.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 19 czerwca 2018  11:05

Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), informuje, że w postępowaniu na „Zakup usług szkoleniowych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zamkniętych dla kadry menadżerskiej, pracowników Centrum Serwisu Informatycznego oraz pracowników obsługi klientów I Oddziału ZUS w Poznaniu” udzielił zamówienia:
1) w Części nr I – Wykonawcy: Doskam Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice;
2) w Części nr II i III – Wykonawcy: Brainstorm Group Sp. z o.o., ul. Feliksa Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 27 czerwca 2018  08:05

Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), informuje, że w postępowaniu na „Zakup usług szkoleniowych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zamkniętych dla kadry menadżerskiej, pracowników Centrum Serwisu Informatycznego oraz pracowników obsługi klientów I Oddziału ZUS w Poznaniu” w Części nr IV udzielił zamówienia Wykonawcy – Personel Profit Sp. z o.o., ul. Obrońców Westerplatte 37, 81-706 Sopot.