Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

​​​​​​​Utworzył/odpowiada: DZP, 06.04.2021 r., godz. 10:44
​​​​​​​Publikator: Anna Borowska, 06.04.2021 r., godz. 10:44

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi o wartosci ponizej wyrazonej w zlotych równowartosci kwoty 750 000 euro (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  23 maja 2017  08:51

 • Tytuł postępowania

  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział ZUS w Rybniku.

 • Nazwa zamawiającego

  ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

 • Adres zamawiającego

  Ul. Krasińskiego 34
  43-300 Bielsko-Biała

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  020000/271/14/2017-CZP-7

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 805100002 – usługi szkolenia specjalistycznego

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział ZUS w Rybniku.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

  Część I Szkolenia Microsoft :

  1.MS 50331 Windows 7, wsparcie techniczne dla komputerów stacjonarnych przedsiębiorstwa
  - liczba uczestników szkolenia 16 osób (2 grupy)
  - czas trwania szkolenia 5 dni

  2.MS 20480 – Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 JavaScript
  - liczba uczestników szkolenia 4 osoby
  - czas trwania szkolenia 5 dni

  3.MS 20486 – Developing ASP.NET MVC 4.5 Web Applications
  - liczba uczestników szkolenia 1 osoba
  - czas trwania szkolenia 5 dni

  4.MS 50414 Microsoft Windows PowerShell v2 For Administrators
  - liczba uczestników szkolenia 7 osób
  - czas trwania szkolenia 4 dni

  5.MS 2810 Fundamentals of Network Security
  - liczba uczestników szkolenia 10 osób
  - czas trwania szkolenia 4 dni  Część II Szkolenie ITIL:


  1.ITIL ® INTERMEDIATE CAPABILITY STREAM: OPERATIONAL SUPPORT & ANALYSIS

  - liczba uczestników szkolenia 3 osoby
  - czas trwania szkolenia 5 dni


  Część III Szkolenia SAP:

  1.BOD310 - Design Studio 1.6 Basic Training (Hands On Workshop)
  - liczba uczestników szkolenia 5 osób
  - czas trwania szkolenia 3 dni

  2.BOD320 - Design Studio 1.6 Advanced Training
  - liczba uczestników szkolenia 5 osób
  - czas trwania szkolenia 2 dni


  Część IV Szkolenie inne:

  1.Programowanie w C# w praktyce:
  - liczba uczestników szkolenia 1 osoba
  - czas trwania szkolenia 3 dni


  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla Części I, II, III, IV.

 • Kryteria oceny ofert

  Cena (brutto) (KC) - 60%
  Doświadczenie zawodowe trenerów (KD) - 40%

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  1. Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 34, w Centrum Zamówień Publicznych, piętro V, pok. 528, lub przesłać na adres Zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku-Białej
  43-350 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 34
  Centrum Zamówień Publicznych

  2.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w ust. 1.

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  12 czerwca 2017  11:30

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 maja 2017  07:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 lipca 2017  10:26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 lipca 2017  07:56

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 sierpnia 2017  10:57
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  w zadaniu nr I:
  Oferta 1.
  IT Szkolenia, Jarosław Kapusta
  Ul. Św. Jadwigi 12
  50-266 WROCŁAW
  Cena oferty: 49 442,00 zł

  w zadaniu nr II:
  Oferta nr 2.
  VAVATECH Sp. z o.o.
  Ul. Olesińska 21
  02-548 Warszawa
  Cena oferty: 28 428,00 zł

  w zadaniu nr III
  Oferta nr 4.
  ALTKOM Akademia S.A.
  Ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa
  Cena oferty: 61 400,00 zł

  w zadaniu nr IV
  Oferta nr 2.
  VAVATECH Sp. z o.o.
  Ul. Olesińska 21
  02-548 Warszawa
  Cena oferty: 4 200,00 zł