Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomioną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformą zakupową:

 • wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, Plany postępowań oraz ich aktualizacje, a także wstępne ogłoszenia informacyjne

są dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.


​​​​​​​Utworzył/odpowiada: DZP, 06.04.2021 r., godz. 10:44
​​​​​​​Publikator: Anna Borowska DRK, aktualizacja 03.04.2024 r., godz. 10:24

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi o wartosci równej lub przekraczajacej wyrazona w zlotych równowartosc kwoty 750 000 euro (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 sierpnia 2017  09:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi ochrony

 • Tytuł postępowania

  Ochrona osób i mienia w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi

 • Nazwa zamawiającego

  ODDZIAŁ II W ŁODZI

 • Adres zamawiającego

  ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola

 • Województwo

  łódzkie

 • Numer postępowania

  530000/271/5/2017/CZP-Ł2

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  CPV (główny przedmiot) w każdej z części zamówienia:
  79710000-4 - usługi ochroniarskie

  CPV (dodatkowy przedmiot) dla każdej z części zamówienia:
  79711000-1 - usługi nadzoru przy użyciu alarmu
  79715000-9 - usługi patrolowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Dodatkowe informacje

  Postępowanie jest prowadzone z możliwością składania ofert częściowych - 7 (siedem) części:
  Część 1 - Ochrona osób i mienia w budynku I i II Oddziału w Łodzi, ul. Lipiec Reymontowskich 11,
  Część 2 – Ochrona osób i mienia w budynkach I Oddziału w Łodzi, ul. Zamenhofa 2 i ul. Roosevelta 18,
  Część 3 - Ochrona osób i mienia w budynkach Inspektoratu w Zgierzu, ul. Długa 43 i ul. Chopina 5,
  Część 4 - Ochrona osób i mienia w budynku Inspektoratu w Kutnie, ul. Jagiełły 12,
  Część 5 - Ochrona osób i mienia w budynku Inspektoratu w Łowiczu, ul. Kaliska 8,
  Część 6 - Ochrona osób i mienia w budynku Biura Terenowego w Brzezinach, ul. Głowackiego 43,
  Część 7 - Ochrona osób i mienia w budynku Biura Terenowego w Łęczycy, ul. Zachodnia 8.

  Termin składania ofert do dnia 28.08.2017r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego ZUS II Oddział w Łodzi, ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola, Centrum Zamówień Publicznych, pokój 235.

  Otwarcie ofert nastąpi 28.08.2017r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego ZUS II Oddział w Łodzi, ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola, pokój 234 (sala konferencyjna).

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 sierpnia 2017  09:33

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 sierpnia 2017  14:22

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 sierpnia 2017  12:08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 września 2017  10:35

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 października 2017  10:53
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  „Część 1 - Ochrona osób i mienia w budynku I i II Oddziału w Łodzi, ul. Lipiec Reymontowskich 11” – wykonawca: Agencja Ochrony Argus Spółka z o.o., ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew.
  „Część 2 - Ochrona osób i mienia w budynkach I Oddziału w Łodzi, ul. Zamenhofa 2 i ul. Roosevelta 18” – wykonawca: Agencja Ochrony Argus Spółka z o.o., ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew.
  „Części 3 - Ochrona osób i mienia w budynkach Inspektoratu w Zgierzu, ul. Długa 43 i ul. Chopina 5” uznano ofertę nr 13 – wykonawca: Agencja Ochrony Argus Spółka z o.o., ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew.
  „Część 4 - Ochrona osób i mienia w budynku Inspektoratu w Kutnie, ul. Jagiełły 12” – wykonawca: Multiservice Spółka z o.o., ul. Artyleryjska 3H, 10-165 Olsztyn.
  „Część 5 - Ochrona osób i mienia w budynku Inspektoratu w Łowiczu, ul. Kaliska 8” – wykonawca: Agencja Ochrony Argus Spółka z o.o., ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew.
  „Część 6 - Ochrona osób i mienia w budynku Biura Terenowego w Brzezinach, ul. Głowackiego 43” – wykonawca: KONSORCJUM: MAXUS Spółka z o.o., ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź, MM SERVICE SECURITY Spółka z o.o., ul. 3- Maja 64/66, 93-408 Łódź.
  „Część 7 - Ochrona osób i mienia w budynku Biura Terenowego w Łęczycy, ul. Zachodnia 8” – wykonawca: KONSORCJUM: MAXUS Spółka z o.o., ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź, MM SERVICE SECURITY Spółka z o.o., ul. 3- Maja 64/66, 93-408 Łódź.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w DZUUE nr 2017/S189-387399 z 03.10.2017 r.