Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Bardzo dobra sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

– Sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z istotnych parametrów, który pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń, jest wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. W pierwszym kwartale 2023 r. osiągnął on rekordowy poziom 86,4 proc. – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Od stycznia do marca 2023 r. fundusz otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 8,7 mld zł, czyli o 0,5 mld zł mniejszą niż w tym samym okresie 2022 r.

Z raportu wynika, że koszty FUS od stycznia do marca br. wyniosły 84,1 mld zł i były o 10,5 mld zł większe niż w analogicznym okresie 2022 r.

– Ich największą pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 81,8 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 73,6 mld zł i były o 14,5 proc. większe niż przed rokiem. To wynik rosnącej liczby świadczeń emerytalnych oraz ich waloryzacji – mówi szefowa ZUS.

Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na koniec marca 2023 r. wyniosła 16 268 tys. osób, tj. o 127 tys. osób więcej niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,5 proc.), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,7 proc.) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (7,9 proc.).

Cudzoziemcy

W ogólnej liczbie ubezpieczonych 6,6 proc. osób miało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec marca br. w ZUS było zarejestrowanych 1,073 mln obcokrajowców, co oznacza wzrost o 15,2 proc. w stosunku do stanu na koniec marca 2022 r. W liczbie tej 59,9 proc. osób było pracownikami, 3,3 proc. prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są obywatele Ukrainy. Stanowią oni 69,1 proc. wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,6 proc. wszystkich ubezpieczonych.

Na koniec marca 2023 r. liczba osób z Ukrainy zarejestrowanych w ZUS wyniosła 742 tys., co oznacza wzrost o 11,3 proc. w stosunku do stanu na koniec marca ubiegłego roku. Kolejną dużą grupą obcokrajowców są obywatele Białorusi. Ich liczba od kilkunastu miesięcy znacznie wzrasta – na koniec marca br. w ZUS było zarejestrowanych 116 tys. osób z tego kraju, czyli o 48,2 proc. więcej niż rok wcześniej.