Emerytury i renty

Treść komunikatów i obwieszczeń prezesa ZUS jest zamieszczana na stronie www.zus.pl dopiero po opublikowaniu ich w "Monitorze Polskim".

 • Rozwiń menu Zwiń menu Najniższe emerytury i renty

  Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wynoszą:

  Rodzaj świadczenia

  Kwota

  emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

  1200,00 zł

  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

  900,00 zł

  renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

  1440,00 zł

  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

  1080,00 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Dodatki do emerytur i rent

  Od 1 marca 2020 r. wynoszą:

  Rodzaj dodatku

  Kwota

  dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie

  229,91 zł

  dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencj

  344,87 zł

  dodatek dla sieroty zupełnej

  432,12 zł

  dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

  229,91 zł

  dodatek kompensacyjny

  34,49 zł

  świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych

  229,91 zł

  świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

  od 11,53 zł 
  do 229,91 zł

   

  dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego

  880,26 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwota bazowa

  • od 1 marca 2020 r. wynosi 4294,67 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Renta socjalna

  • od 1 marca 2020 r. wynosi 1200,00 zł

  Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego ostatnio przez prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych wynosi w okresie:

  • od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. - 2979,00 zł,
  • od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. - 3161,70 zł,
  • od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. - 3236 zł,
  • od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. - 3164,80 zł,
  • od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. - 3206,20 zł.
  • od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. - 3404,70 zł,
  • od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. - 3465,70 zł,
  • od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. - 3387,50 zł,
  • od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. - 3452,20 zł,
  • od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. - 3639,10 zł,
  • od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.  - 3732,10 zł,
  • od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. - 3517,20 zł,
  • od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. - 3618,30 zł,

 • Rozwiń menu Zwiń menu Świadczenie przedemerytalne

  • od 1 marca 2020 r. wynosi 1210,99 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2020 r.

  Rodzaj kwoty

  Wysokość kwoty

  dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2019 r.

  1229,60 zł

  graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2019 r.

  3442,80 zł

  dopuszczalna roczna kwota przychodu

  14 755,20 zł     

  graniczna roczna kwota przychodu

  41 313,60 zł

  gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

  605,50 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2019 r.

  Rodzaj kwoty

  Wysokość kwoty

  dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2018 r.

  1146,30 zł

  graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2018 r.

  3209,60 zł

  dopuszczalna roczna kwota przychodu

  13 755,60 zł     

  graniczna roczna kwota przychodu

  38 515,20 zł

  gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

  570,50 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów

  Kwoty równe 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

  okres od ... kwota
  od 1 marca 2018 r.

  3161,70 zł

  od 1 czerwca 2018 r.

  3236,00 zł

  od 1 września 2018 r. 3164,80 zł
  od 1 grudnia 2018 r.

  3206,20 zł

  od 1 marca 2019 r.  3404,70 zł
  od 1 czerwca 2019 r. 3465,70 zł
  od 1 września 2019 r. 3387,50 zł
  od 1 grudnia 2019 r. 3452,20 zł
  od 1 marca 2020 r. 3639,10 zł
  od 1 czerwca 2020 r.  3732,10 zł
  od 1 września 2020 r. 3517,20 zł
  od 1 grudnia 2020 r. 3618,30 zł

                                                     

  Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

  okres od ... kwota
  od 1 marca 2018 r.

  5871,70 zł

  od 1 czerwca 2018 r.

  6009,70 zł

  od 1 września 2018 r. 5877,40 zł
  od 1 grudnia 2018 r. 5954,30 zł
  od 1 marca 2019 r.  6322,90 zł
  od 1 czerwca 2019 r. 6436,30 zł
  od 1 września 2019 r. 6291,10 zł
  od 1 grudnia 2019 r. 6411,10 zł
  od 1 marca 2020 r. 6758,20 zł
  od 1 czerwca 2020 r.      6931,00 zł
  od 1 września 2020 r. 6531,90 zł
  od 1 grudnia 2020 r. 6719,70 zł

                                                 

  Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

  • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,

  • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

  Zawieszone ani zmniejszone bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie zostają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem (art. 103a ustawy emerytalnej).

  Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwoty maksymalnego zmniejszenia

  Jeżeli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), czyli:

  od 1 marca 2020 r.:
  • 620,37 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 465,31 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 527,35 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

  Zawieszone zostają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Graniczne kwoty przychodu

  Graniczne kwoty przychodu dla 2020 r. wynoszą odpowiednio:

  • 43 187,90 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2020 r.
  • 80 205,20 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2020 r.

  Graniczne kwoty przychodu dla 2019 r. wynoszą odpowiednio:

  • 40 638,30 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2019 r.
  • 75 470,60 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2019 r.

  Graniczne kwoty przychodu dla 2018 r. wynoszą odpowiednio:

  • 37 851,70 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2018 r.
  • 70 295,30 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2018 r.