Ścieżka nawigacji

Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

Miałeś wypadek przy pracy lub stwierdzono u Ciebie chorobę zawodową? Sprawdź, jakie świadczenia mogą Ci przysługiwać.

Jeśli miałeś wypadek przy pracy lub stwierdzono u Ciebie chorobę zawodową, możesz otrzymać:

 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową.

Komu przyznamy rentę

Rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową przyznamy Ci, jeśli spełniasz trzy warunki:

 • jesteś objęty ubezpieczeniem wypadkowym,
 • jesteś niezdolny do pracy, 
 • niezdolność ta powstała w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Kiedy przyznamy rentę

Żebyśmy mogli przyznać Ci rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, lekarz orzecznik ZUS (lub komisja lekarska ZUS) musi stwierdzić, że Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Co zrobić, żeby uzyskać rentę

Jeśli starasz się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową, złóż do nas następujące dokumenty:

 • wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy – formularz ERN (we wniosku wskaż rodzaj renty, o jaką się ubiegasz),
 • zaświadczenie o  stanie zdrowia wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku – formularz  OL-9,
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który wystawi Twój pracodawca – jeśli jesteś pracownikiem i uległeś wypadkowi  przy pracy,
 • kartę wypadku, którą sami wystawimy – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś osobą współpracującą albo wykonujesz pracę na podstawie umowy uaktywniającej,
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, którą wyda Ci państwowy inspektor sanitarny, 
 • wywiad zawodowy, jeżeli pracujesz i  jesteś ubezpieczony – formularz OL-10,
 • informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych – formularz ERP-6,
 • dokumenty, które potwierdzają okresy, m.in.: pracy, działalności gospodarczej, zasiłku chorobowego,
 • dokumenty, które potwierdzają Twoje wynagrodzenie.

Wymienione druki dostępne są na naszej stronie internetowej i w każdej naszej jednostce.

Dokumenty te złóż do nas najpóźniej  30 dni przed ustaniem prawa, np. do zasiłków chorobowych czy świadczenia rehabilitacyjnego. 

Dokumenty możesz złożyć do nas na 3 sposoby: 

Wypłacimy Ci rentę od miesiąca, w którym złożysz wniosek lub od następnego dnia po tym dniu, w którym skończysz pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne.

Wniosek możesz wycofać w ciągu miesiąca od daty doręczenia decyzji (o ile nie złożyłeś odwołania do sądu).

Komu renta nie przysługuje

Nie przyznamy Ci renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, jeżeli: 

 • umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszyłeś przepisy o ochronie życia i zdrowia, i udowodniono, że to była jedyna przyczyna wypadku,
 • przyczyniłeś się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, ponieważ byłeś, np. nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

Czy wypłacimy rentę wypadkową w zbiegu z innymi świadczeniami

Jeśli masz prawo jednocześnie do emerytury i renty w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to wypłacimy Ci półtora świadczenia: 

 • rentę powiększymy o połowę emerytury lub 
 • emeryturę powiększymy o połowę renty. 

Wypłacimy Ci półtora świadczenia pod warunkiem, że nie osiągasz jakiegokolwiek przychodu.

Do takiego połączonego świadczenia będzie Ci przysługiwał tylko jeden dodatek pielęgnacyjny.

Co, jeśli wypadek przy pracy lub choroba zawodowa powstała w szczególnych okolicznościach 

Jeśli jesteś niezdolny do pracy wskutek  wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które powstały w szczególnych okolicznościach przyznamy Ci rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową  powstałymi w szczególnych okolicznościach.

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2189)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U z 2023 r. poz. 1251, z późn. zm.)