Ścieżka nawigacji

Co zrobić, gdy „Informacja...” zawiera nieprawidłowe dane

Co zrobić, gdy „Informacja...” zawiera nieprawidłowe dane

Co zrobić, gdy błędy dotyczą Twoich danych identyfikacyjnych lub adresowych

Zgłoś to swojemu płatnikowi składek. Powinien on wyjaśnić, czy w dokumentach przekazanych do ZUS podał prawidłowe dane.  

Jeśli popełnił błąd, powinien sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty korygujące lub uzupełnić brakujące dokumenty ubezpieczeniowe i/lub wpłaty.  

Płatnik twierdzi, że nie popełnił błędu? Złóż reklamację w ZUS. 

Co zrobić, gdy w „Informacji…” nie ma wszystkich składek (np. nie ma składek za niektóre miesiące, kwoty składek są nieprawidłowe)

Zgłoś do płatnika składek – na piśmie lub do protokołu – wniosek o sprostowanie danych, np. o treści:  

 • „Wnioskuję o sprostowanie następujących danych przekazanych do ZUS w dokumentach ubezpieczeniowych: podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne powinna wynosić 4321,55 zł, a nie 3421,55 zł”,  
 • „Wnioskuję o przekazanie do ZUS brakujących dokumentów ubezpieczeniowych”. 

Twój płatnik składek ma obowiązek sprawdzić, czy przekazał do ZUS prawidłowe dane. W ciągu 60 dni od otrzymania Twojego wniosku powinien poinformować Cię na piśmie, w jaki sposób je rozpatrzył.  

Płatnik znalazł błąd w przekazanych do ZUS dokumentach lub zorientował się, że nie przekazał wszystkich wymaganych dokumentów? Powinien przekazać do nas poprawne dokumenty w ciągu 30 dni, od kiedy przekazał Ci informację o sposobie rozpatrzenia Twojego wniosku. 

Co zrobić, gdy błędy dotyczą składek odprowadzonych do OFE lub zapisanych na subkoncie

Płatnik powinien w tej sytuacji przeanalizować także wpłaty do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Gdy znajdzie błąd, powinien dokonać wpłat lub je uzupełnić albo wyjaśnić błędy w dokumentach płatniczych w instytucji obsługującej wpłaty lub w ZUS.

Kiedy zgłosić się o pomoc do ZUS

Zwróć się do naszej placówki, gdy jesteś w jednej z następującej sytuacji: 

 • Twój płatnik (np. pracodawca) twierdzi, że poprawnie sporządził dokumenty ubezpieczeniowe, przekazał je do ZUS oraz dokonał prawidłowych wpłat na FUS, ale Twoim zdaniem tak nie jest, 
 • Twój płatnik odmówił Ci sprostowania danych lub dokonania, uzupełnienia lub skorygowania wpłat na FUS,  
 • Twój płatnik już nie istnieje.

Kiedy zgłosić reklamację w ZUS

Zgłoś reklamację w naszej placówce, jeśli:  

 • na Twoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS nie ma „Informacji...” za dany rok lub okres, 
 • Twoje dane identyfikacyjne lub adresowe są nieprawidłowe, a płatnik nie chce albo nie może ich poprawić, 
 • dostrzegasz brak składki – wskaż miesiące, za które nie ma składki, oraz podaj dane identyfikacyjne płatnika zobowiązanego do rozliczenia składek za ten okres: nazwę lub imię i nazwisko, NIP oraz REGON albo PESEL, 
 • składka jest nieprawidłowa – wskaż miesiące, za które widnieje nieprawidłowa składka oraz podaj dane identyfikacyjne płatnika, który rozliczał te składki – nazwę lub imię i nazwisko, NIP oraz REGON albo PESEL, 
 • dostrzegasz brak składek należnych na OFE, 
 • wysokość składek należnych na OFE jest nieprawidłowa, 
 • dostrzegasz brak składek odprowadzonych do OFE, 
 • wysokość składek odprowadzonych do OFE jest nieprawidłowa, 
 • dostrzegasz brak zwaloryzowanych składek, 
 • wysokość zwaloryzowanych składek jest nieprawidłowa, 
 • dostrzegasz brak zwaloryzowanego kapitału początkowego, 
 • wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego jest nieprawidłowa, 
 • dostrzegasz brak składek należnych zapisywanych na subkoncie, 
 • wysokość składek należnych zapisanych na subkoncie jest nieprawidłowa, 
 • dostrzegasz brak składek wpłaconych zapisanych na subkoncie, 
 • wysokość składek wpłaconych zapisanych na subkoncie jest nieprawidłowa, 
 • dostrzegasz brak zwaloryzowanych składek i odsetek za zwłokę zapisywanych na subkoncie, 
 • wysokość zwaloryzowanych składek i odsetek za zwłokę zapisanych na subkoncie jest nieprawidłowa, 
 • inne niż wymienione powyżej – podaj jakie. 

Ważne!  

Wartości hipotetycznej emerytury są wartościami szacunkowymi, które opierają się na konkretnych założeniach. Nie jest to faktyczna wartość przyszłego świadczenia. Podane w informacji kwoty hipotetycznej emerytury nie mogą być podstawą do żadnych roszczeń czy reklamacji. 

Niezależnie od tego, ile znajdziesz błędów i czego one dotyczą, złóż jedną reklamację. Reklamację musisz podpisać. Jeśli możesz, podaj znak „Informacji…”, którą reklamujesz.

Jak prawidłowo zgłosić reklamację w ZUS

Zgłaszasz reklamację? Podaj wszystkie dane niezbędne do jej rozpatrzenia:  

 • Twoje dane identyfikacyjne i adresowe,  
 • przyczynę reklamacji,  
 • dane identyfikacyjne płatnika/płatników składek. 

Gdy Twoja reklamacja dotyczy braku składek lub nieprawidłowej wysokości składek, do reklamacji dołącz: 

 • albo dokumenty potwierdzające wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji o sposobie rozpatrzenia Twojego wniosku otrzymanej od płatnika składek, z której wynika, że płatnik nie stwierdził u siebie błędów lub nie uwzględnił Twojego wniosku i nie będzie korygował danych i/lub wpłat na FUS,  

 • albo oświadczenie, że płatnik składek odmówił Ci wydania tych dokumentów lub że płatnik składek już nie istnieje. 

W reklamacji dotyczącej kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego podaj datę i znak decyzji ZUS w tej sprawie oraz wysokość kapitału z tej decyzji. Jeśli otrzymałeś kilka decyzji w tej sprawie, podaj dane z ostatniej. 

Reklamację możesz: 

 • przesłać pocztą, 

 • złożyć bezpośrednio w naszej placówce

 • przekazać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl (musisz mieć uwierzytelnione konto); służy do tego formularz ZUS URU

 • zgłosić telefonicznie za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00 w dni powszednie od 7 do 18. 

Reklamacje pisemne możesz przekazać do ZUS: 

Ważne!  

Reklamację możesz zgłosić w dowolnej jednostce ZUS. Przekaże ją ona do jednostki właściwej ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, która rozpatrzy reklamację.

Ile trwa postępowanie w ZUS

Postępowanie wyjaśniające w sprawie niewłaściwej wysokości lub braku składek powinniśmy zakończyć w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli postępowanie jest szczególnie skomplikowane, powinniśmy je zakończyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania reklamacji. 

Jeśli będziemy wyjaśniać sprawę z płatnikiem, po zakończeniu postępowania przekażemy Ci poprawioną „Informację…”.