W jaki sposób wysyłać do ZUS i odbierać pisma?

Gdy zalogujesz się do swojego konta na portalu PUE ZUS, możesz wysłać do nas dokumenty drogą elektroniczną.

Jak utworzyć dokumenty elektroniczne

 1. Z menu bocznego wybierz [Dokumenty i wiadomości].
 2. Kliknij [Dokumenty robocze], a następnie [Utwórz nowy]. Aplikacja wyświetli listę dostępnych dokumentów.
 3. Dokumenty są pogrupowane według typów. Przejrzyj listę lub użyj filtra. Gdy znajdziesz właściwy dokument, zaznacz go na liście i naciśnij przycisk [Utwórz dokument]. Możesz też wybrać [Katalog usług] w menu bocznym i wpisać symbol formularza.
 4. Otworzy się nowy dokument. Uzupełnij go, zapisz i zamknij.
 5. Jeśli chcesz zweryfikować, czy poprawnie uzupełniłeś formularz, otwórz go w trybie do edycji (za pomocą przycisku [Edytuj]). Następnie wybierz przycisk [Sprawdź]. Jeśli w formularzu są błędy lub braki, aplikacja wyświetli odpowiednie okno informujące o rodzaju błędu.

Jak wysłać elektroniczne dokumenty do ZUS

 1. Jeśli chcesz wysłać dokument, który wypełniłeś i zapisałeś wcześniej, wybierz ten dokument na liście dokumentów roboczych i kliknij przycisk [Szczegóły/wyślij]. Wyświetlą się szczegółowe informacje dotyczące wybranego dokumentu.
 2. W oknie [Szczegóły dokumentu roboczego] naciśnij [Wyślij do ZUS]. Jeśli dokument jest poprawny, aplikacja wyświetli okno wyboru sposobu przesłania odpowiedzi z ZUS. Wskaż, w jaki sposób – elektronicznie, pocztą tradycyjną czy osobiście – chcesz otrzymać od nas odpowiedź. Wybór sposobu odpowiedzi zatwierdź przyciskiem [OK].
 3. Aplikacja wyświetli okno wyboru sposobu autoryzacji usługi. Istnieją różne metody podpisania dokumentów:
  1. podpis ePUAP – aplikacja przekieruje Cię na stronę ePUAP; zaloguj się i złóż podpis zgodnie z instrukcjami na stronie,
  2. podpis kwalifikowany – aplikacja wyświetli prośbę o podpisanie oświadczenia; musisz podać PIN do certyfikatu, aby autoryzować podpis,
  3. podpis osobisty – zainstaluj oprogramowanie do obsługi e‑dowodu; umieść e-dowód na czytniku NFC podłączonym do Twojego komputera; wpisz numer CAN i kliknij [Dalej]; podaj PIN do podpisu osobistego.

Jeśli w danej chwili nie możesz skorzystać z żadnej z tych metod, przenieś dokument do folderu operacji oczekujących na zrealizowanie. Aby to zrobić, wybierz przycisk [Pozostaw jako zlecenie].

 1. Gdy poprawnie autoryzujesz dokument, zostanie on wysłany do ZUS. System przeniesie go z folderu [Dokumenty robocze] do folderu [Dokumenty wysłane].

Dokumenty wysłane w formie elektronicznej trafiają bezpośrednio do naszego systemu informatycznego. Do każdego dokumentu, który wpływa do ZUS, system wystawia elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Przykład, jak utworzyć i wysłać do ZUS wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek znajdziesz w ulotce:

Jak odebrać odpowiedź z ZUS

Kiedy otrzymasz odpowiedź na portal PUE ZUS, otrzymasz powiadomienie e-mailem lub SMS-em – zgodnie z ustawieniami na Twoim profilu. Aby pobrać odpowiedź, musisz podpisać elektroniczne urzędowe poświadczenie doręczenia (UPD).

Aby przejrzeć korespondencję na portal PUE ZUS:

 1. Zaloguj się na portal PUE ZUS.
 2. W oknie głównym [Panelu ogólnego], w sekcji [Skrzynka odbiorcza] wybierz przycisk [Pokaż].
 3. W oknie głównym w sekcji [Wiadomości] znajduje się informacja o ilości nieodebranych dokumentów.

Do skrzynki odbiorczej możesz dostać się także w następujący sposób:

 1. Zaloguj się na portal PUE ZUS.
 2. W menu bocznym rozwiń [Dokumenty i wiadomości] > [Korespondencja z ZUS].
 3. Wybierz pozycję [Skrzynka odbiorcza]. Pojawi się okno, które składa się z 2 sekcji:
 1. dokumentów wymagających poświadczenia odbioru (jeśli nie ma takich dokumentów, panel jest domyślnie zamknięty,
 2. listy dokumentów odebranych.

Jak odebrać dokumenty, które wymagają poświadczenia odbioru

Gdy dokument wymaga poświadczenia odbioru, widnieje w sekcji [Dokumenty wymagające poświadczenia odbioru]. Możesz go odebrać za pomocą:

 1. profilu zaufanego ePUAP,
 2. kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 3. podpisu osobistego.

Możesz odebrać kilka takich dokumentów jednocześnie. Aby to zrobić, w kolumnie [Wybór] zaznacz checkboxy (kwadraciki) przy wybranych dokumentach.

Potwierdzenie profilem zaufanym ePUAP

Aby potwierdzić odbiór dokumentu za pomocą ePUAP:

 1. Zaznacz element/elementy na liście dokumentów.
 2. Kliknij przycisk [Potwierdź profilem zaufanym ePUAP]. Aplikacja wyświetli okno dialogowe.
 3. Wybierz przycisk [OK]. Zostaniesz przekierowany na platformę ePUAP. Zaloguj się oraz potwierdź dokument zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie.
 4. Jeśli poprawnie potwierdzisz odbiór dokumentu, wyświetli się okno z informacją o prawidłowym wykonaniu operacji.
 5. Odebrany dokument będzie widoczny na liście dokumentów odebranych.

Potwierdzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Aby potwierdzić odbiór dokumentu za pomocą podpisu kwalifikowanego:

 1. Zaznacz element/elementy na liście dokumentów.
 2. Kliknij przycisk [Potwierdź podpisem kwalifikowanym]. Aplikacja wyświetli okno komponentu do składania podpisu elektronicznego.
 3. Kliknij przycisk [Podpisz]. Aplikacja wyświetli okno [PIN do klucza]. Wprowadź PIN i potwierdź operację za pomocą przycisku [Akceptuj].
 4. Jeśli poprawnie potwierdzisz odbiór dokumentu, aplikacja wyświetli okno dialogowe z informacją o liczbie podpisanych dokumentów.
 5. Odebrany dokument będzie widoczny na liście dokumentów odebranych.

Potwierdzenie podpisem osobistym

Aby potwierdzić odbiór dokumentu za pomocą podpisu osobistego zainstaluj oprogramowanie do obsługi e‑dowodu; umieść e-dowód na czytniku NFC podłączonym do Twojego komputera oraz wpisz numer CAN. Następnie:

 1. Zaznacz element/elementy na liście dokumentów.
 2. Kliknij przycisk [Potwierdź podpisem osobistym]. Aplikacja wyświetli okno komponentu do składania podpisu elektronicznego.
 3. Kliknij przycisk [Podpisz]. Następnie wybierz certyfikat do podpisywania i kliknij [Wybierz]. Aplikacja wyświetli okno [PIN do klucza]. Wprowadź swój PIN do podpisu osobistego i potwierdź operację za pomocą przycisku [Akceptuj].
 4. Jeśli poprawnie potwierdzisz odbiór dokumentu, aplikacja wyświetli okno dialogowe z informacją o liczbie podpisanych dokumentów.
 5. Odebrany dokument będzie widoczny na liście dokumentów odebranych.

Co możesz zrobić z odebranymi dokumentami

Możesz wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące wybranej wiadomości. Zaznacz ją na liście i kliknij przycisk [Szczegóły], który znajdziesz przy wiadomości lub pod listą.

Możesz przenieść wybrane wiadomości do archiwum. Aby to zrobić, na liście zaznacz wybraną wiadomość i następnie kliknij przycisk [Przenieś do archiwum]. System usunie wiadomość z podstawowej listy.

Aby wyświetlić wiadomości przeniesione do archiwum, zaznacz checkbox (kwadracik) przy opcji [Pokazuj archiwalne] w górnej części okna. Elementy przeniesione do archiwum są wyszarzone i wyświetlone kursywą.

Jeśli chcesz przenieść dane, które były oznaczone jako archiwalne, z powrotem na główną listę, zaznacz element archiwalny i kliknij przycisk [Przywróć z archiwum]. Wyświetli się okno z informacją, że przeniesienie się powiodło.

Możesz także wydrukować odebrane dokumenty oraz zapisać je na swoim dysku lokalnym.

Multiselekcja

W menu jest również dostępna opcja multiselekcji. Oznacza to, że można zaznaczyć na liście więcej niż jeden element i dla wybranej w ten sposób grupy elementów przeprowadzić jeden rodzaj akcji.

W tym celu należy w kolumnie wybór oznaczyć checkboxy przy dokumentach, które chcemy modyfikować. Po dokonaniu wyboru należy wybrać odpowiedni przycisk. W ten sposób można przenieść do archiwum kilka elementów na raz.