Ścieżka nawigacji

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych

Jesteś osobą represjonowaną? Sprawdź, czy przysługuje Ci świadczenie pieniężne dla osób deportowanych.

Kto może otrzymać świadczenie

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR dotyczy osób, które podlegały represjom (tzw. osób represjonowanych).

Kim jest osoba represjonowana

Jesteś osobą represjonowaną, jeżeli spełniasz przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • w latach 1939–1945 byłeś osadzony w obozie pracy przymusowej z przyczyn politycznych, narodowościowych, rasowych lub religijnych;
 • zostałeś deportowany (wywieziony) do pracy przymusowej – na co najmniej 6 miesięcy – w granicach państwa polskiego sprzed 1 września 1939 r. lub z terytorium państwa polskiego do:
  • III Rzeszy i na tereny przez nią okupowane w latach 1939–1945,
  • Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i na tereny przez niego okupowane od 17 września 1939 r. do 5 lutego 1946 r. lub po tym okresie do końca 1948 r. z terytorium państwa polskiego w jego obecnych granicach.

Ważne! Świadczenie możesz otrzymać, jeżeli w czasie, gdy podlegałeś represjom, byłeś obywatelem polskim i nadal nim jesteś.

Jaka jest wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych zależy od liczby pełnych miesięcy pracy przymusowej. Przysługuje za każdy miesiąc pracy (co najmniej 6 miesięcy), nie więcej jednak niż za 20 miesięcy pracy. Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych jest co roku podwyższane (waloryzowane).

Sprawdź aktualną wysokość świadczenia.

Jak uzyskać świadczenie

Decyzję o przyznaniu uprawnienia do świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych do pracy przymusowej wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku osoby zainteresowanej oraz opinii właściwego stowarzyszenia osób poszkodowanych.

Aby uzyskać uprawnienia do świadczenia powinieneś:

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej wypłaca ZUS.

Aby świadczenie było wypłacane przez ZUS złóż u nas wniosek o wypłatę świadczenia. Koniecznie dołącz do niego decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o przyznaniu uprawnienia do tego świadczenia.

Kiedy wypłacamy świadczenie

Świadczenie wypłacamy:

 • emerytom i rencistom – co miesiąc z emeryturą lub rentą,
 • osobom uprawnionym do emerytury lub renty, której wypłatę zawiesiliśmy – kwartalnie (w trzecim miesiącu kwartału).

Co jeśli pobierasz inne świadczenia i dodatki

Wypłacimy Ci świadczenie, jeżeli nie masz ustalonego prawa do dodatku kombatanckiego ani do dodatku za tajne nauczanie.

eżeli masz prawo jednocześnie do świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych oraz do:

 • dodatku na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • świadczenia określonego w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

to musisz zdecydować, czy wolisz pobierać dodatek, czy jedno ze świadczeń – to, które sam wybierzesz.

Jak wypłacamy świadczenie, gdy mieszkasz za granicą

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych wypłacimy Ci również, gdy mieszkasz za granicą. Świadczenie to możemy wypłacić na Twój wniosek:

 • osobie zamieszkałej w Polsce, którą upoważnisz do odbioru świadczenia,
 • na Twój rachunek bankowy w Polsce.

Jeśli mieszkasz w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Serbii, Czarnogórze lub w Słowenii, możemy przekazać Twoje świadczenie do państwa, w którym mieszkasz.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1001)
 • Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.)
 • Umowa o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii podpisana w Warszawie z dnia 16 stycznia 1958 r. (Dz.U. z 1959 r. nr 19, poz. 114 z późn.zm.)