Statut Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 93)

§ 1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z poźn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Do kompetencji Prezesa Zakładu należą sprawy określone w art. 73 ust. 3 ustawy.
 2. Prezes Zakładu może upoważnić:

1) pracowników Zakładu i inne osoby do reprezentowania Zakładu w określonym przez niego zakresie, z prawem udzielenia dalszych pełnomocnictw;
2) pracowników Zakładu do wydawania decyzji w określonych przez niego sprawach.

 1. Prezes Zakładu:

1) wydaje akty wewnętrzne;
2) nadaje Zakładowi regulamin organizacyjny.

 1. Prezes Zakładu realizuje zadania należące do zakresu jego działania za pomocą:

1) komórek organizacyjnych Centrali Zakładu;
2) terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu.

§ 3.

 1. Do kompetencji Zarządu Zakładu należą sprawy określone w art. 74 ust. 2 i 3 ustawy.
 2. Zarząd Zakładu realizuje zadania należące do zakresu jego działania za pomocą:

1) komórek organizacyjnych Centrali Zakładu;
2) terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu.

 1. Obsługę techniczno-organizacyjną prac Zarządu Zakładu wykonuje Gabinet Prezesa.

§ 4.

 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej Zakładu należą sprawy określone w art. 75 ust. 2 ustawy.
 2. Obsługę techniczno-organizacyjną prac Rady Nadzorczej Zakładu wykonuje Biuro Rady Nadzorczej.

§ 5.

 1. W skład Centrali Zakładu wchodzą:

1) Gabinet Prezesa;
2) Departament Administracyjny;
3) Departament Aplikacji Autorskich;
4) Departament Audytu;
5) Departament Eksploatacji Aplikacji;
6) Departament Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej;
7) Departament Finansów Funduszy;
8) Departament Finansów Zakładu;
9) Departament Kontroli Płatników Składek;
10) Departament Kontroli Wewnętrznej;
11) Departament Kontrolingu;
12) Departament Legislacyjno-Prawny;
13) Departament Obsługi Klientów;
14) Departament Orzecznictwa Lekarskiego;
15) Departament Prewencji i Rehabilitacji;
16) Departament Realizacji Dochodów;
17) Departament Rent Zagranicznych;
18) Departament Rozwoju Usług IT;
19) Departament Spraw Pracowniczych;
20) Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych;
21) Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych;
22) Departament Ubezpieczeń i Składek;
23) Departament Współpracy Międzynarodowej;
24) Departament Zamówień Publicznych;
25) Departament Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
26) Departament Zarządzania Nieruchomościami;
27) Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi;
28) Departament Zarządzania Usługami;
29) Departament Zasiłków;
30) Biuro Poligrafii;
31) Biuro Rady Nadzorczej.

§ 6.

 1. Zakres rzeczowy działania Centrali Zakładu obejmuje w szczególności:

1) dysponowanie Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, Funduszem Emerytur Pomostowych, Funduszem Rezerwy Demograficznej i Funduszem Alimentacyjnym w stanie likwidacji;
2) prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zgodnie z przepisami ustawy;
3) prowadzenie kont ubezpieczonych i płatników składek;
4) prowadzenie rejestrów ubezpieczonych, płatników składek, członków otwartych funduszy emerytalnych oraz rejestru uprawnionych do świadczeń zdrowotnych;
5) zarządzanie finansami Zakładu;
6) dysponowanie majątkiem Zakładu;
7) opracowywanie projektów krótko- i długoterminowych planów działalności Zakładu;
8) opracowywanie analiz i prognoz z zakresu działalności Zakładu;
9) gromadzenie i analizę danych statystycznych oraz prowadzenie badań statystycznych z zakresu ubezpieczeń społecznych;
10) realizację polityki kadrowej, szkoleniowej, wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej i doradczej Zakładu;
11) prowadzenie polityki prewencyjnej i rehabilitacji w zakresie ubezpieczeń społecznych;
12) opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz opracowywanie aktów wewnętrznych;
13) współpracę z organami administracji rządowej, instytucjami zagranicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi i krajowymi w zakresie ubezpieczeń społecznych;
14) zapewnienie realizacji zadań wynikających z umów międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych oraz obsługi świadczeń realizowanych na podstawie tych umów i porozumień.

§ 7.

Szczegółową organizację Centrali Zakładu oraz zakres zadań jej komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Zakładu.

§ 8.

 1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu są oddziały oraz podlegające im inspektoraty i biura terenowe.
 2. Odziałem Zakładu kieruje dyrektor, a inspektoratem i biurem terenowym — kierownik, odpowiednio: inspektoratu albo biura terenowego.

§ 9.

Szczegółową organizację terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu.

§ 10.

 1. Zakres rzeczowy działania terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu obejmuje w szczególności:

1) stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych;
2) ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi;
3) wypłatę świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty;
4) dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
5) dochodzenie należnych składek i opłat;
6) orzecznictwo lekarskie na potrzeby ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
7) realizację umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych;
8) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
9) przetwarzanie danych na potrzeby działalności Zakładu;
10) szkolenie pracowników i klientów.

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy działania terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu określa Prezes Zakładu w aktach wewnętrznych.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218,
poz. 1690 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254,
poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725.