Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Zakres świadczeń w razie choroby i macierzyństwa objętych koordynacją

Zakres świadczeń w razie choroby i macierzyństwa objętych koordynacją

Koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego objęte są w Polsce świadczenia pieniężne z tytułu choroby, w tym także spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz świadczenia z tytułu macierzyństwa, przysługujące wszystkim grupom osób ubezpieczonych w Polsce. 

Świadczeniami pieniężnymi w razie choroby i macierzyństwa, objętymi koordynacją są: 

  • wynagrodzenie chorobowe - przysługujące pracownikom na podstawie art. 92 Kodeksu pracy łącznie przez okres do 33 dni albo odpowiednio do 14 dni w roku kalendarzowym, 

  • zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego - przysługujący osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym lub wypadkowym przez okres choroby trwającej do 182 dni, a w przypadku gruźlicy oraz gdy niezdolność przypada na okres ciąży - do 270 dni,

  • świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego - przysługujące przez okres do 12 miesięcy ubezpieczonemu, który po wykorzystaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal chory, jeżeli rokuje odzyskanie zdolności do pracy, 

  • zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego przysługujący przez okres odbywania rehabilitacji zawodowej, nie dłużej niż przez 24 miesiące, 

  • zasiłek macierzyński - przysługujący osobie ubezpieczonej z tytułu urodzenia dziecka lub przyjęcia na wychowanie dziecka, 

  • zasiłek opiekuńczy - przysługujący osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym z tytułu opieki nad członkiem rodziny. 

Świadczenia te są określone następującymi przepisami: 

  • ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 - tekst jednolity, ze zm.) - art. 92, 

  • ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 159, ze zm.), 

  • ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1242 - tekst jednolity). 

W innych państwach członkowskich są to świadczenia zaklasyfikowane jako świadczenia w razie choroby i macierzyństwa na podstawie przepisów prawnych danego państwa. 

Gdzie można uzyskać informacje o świadczeniach pieniężnych przysługujących w innym państwie członkowskim w przypadku choroby lub macierzyństwa? 

Informacje o tym, jakie świadczenia poszczególne państwa członkowskie uznają za świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa oraz jakie są warunki ich nabywania, można uzyskać w instytucji właściwej do realizacji tych świadczeń każdego państwa. Można się także zwrócić do instytucji łącznikowej w zakresie świadczeń w razie choroby i macierzyństwa w tym państwie.