Ścieżka nawigacji

Odroczenie terminu płatności składki

Odroczenie terminu płatności składki

Masz bieżące problemy z opłacaniem składek? ZUS może przesunąć termin ich płatności. Możesz uniknąć naliczenia odsetek, jeśli podpiszesz z ZUS umowę o odroczenie terminu płatności składek. 

Kto może  starać się o odroczenie terminu płatności składek

Jeśli jesteś płatnikiem i masz chwilowe problemy z uregulowaniem bieżących składek, możesz starać się o odroczenie terminu płatności.

Kto może ubiegać się o odroczenie terminu płatności składek?

O odroczenie terminu płatności składek może ubiegać się każdy płatnik aktualnie zobowiązany do ich opłacania, który ma chwilowe problemy finansowe, uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności.
Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o taką ulgę jest również pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek.

Jakie są korzyści z odroczenie terminu płatności składek

Dzięki odroczeniu terminu płatności będziesz mógł zapłacić składki później. Nowy termin zostanie ustalony w umowie z ZUS.  

Jakie składki możesz odroczyć

Odroczenie może dotyczyć składek na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ważne! Odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął.

W jakim terminie złożyć wniosek

Wniosek o odroczenie złóż najpóźniej w dniu terminu płatności składek.

Jak uzyskać odroczenie terminu płatności składki

Szczegółowe informacje znajdziesz w dziale Katalog usług.

Ważne! Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, musisz zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Jakie masz uprawnienia, gdy podpiszesz umowę

Możesz opłacić należności w późniejszym terminie, ale na warunkach określonych w umowie. Unikniesz konsekwencji dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Jakie są koszty odroczenia

Nie będziesz płacił odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Wysokość tej opłaty to 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.  Opłata jest naliczana od następnego dnia po terminie płatności składki do dnia odroczenia włącznie.

Co jeśli zmieni się Twoja sytuacja finansowa

Jeśli zmieni się Twoja sytuacja finansowa (gdy pogorszy się lub poprawi), możesz złożyć  wniosek o zmianę warunków udzielonej ulgi. Do wniosku dołącz dokumenty uzasadniające Twoją prośbę. ZUS na ich podstawie oceni, czy zmiany warunków umowy są zasadne. Jeżeli ZUS wyrazi zgodę na zmianę warunków umowy, zostanie zawarty aneks do tej umowy. Twój wniosek będzie rozpatrzony, jeżeli złożyłeś go przed upływem terminu płatności odroczonej składki. ZUS może wyznaczyć nowy termin zapłaty odroczonych składek.  W tej sytuacji zmieni się wysokość opłaty prolongacyjnej.

Co jeśli nie dotrzymujesz warunków umowy

W wyjątkowych sytuacjach możesz złożyć wniosek o utrzymanie w mocy zawartej umowy odraczającej zapłatę składek. Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzą szczególne przyczyny tego, że nie mogłeś lub nie będziesz mógł dotrzymać warunków umowy.

Utrzymanie w mocy udzielonej ulgi oznacza, iż możesz zapłacić należności objęte umową i ZUS nie będzie ich dochodził w trybie egzekucji.

Co jeśli umowa zostanie rozwiązana

Gdy nie dotrzymasz warunków udzielonej ulgi, umowa zostanie natychmiast zerwana. Wtedy odroczone należności musisz zapłacić, w tym odsetki za zwłokę. Ponadto możesz ponieść  koszty upomnienia i koszty prowadzonej egzekucji administracyjnej lub sądowej.

Czy możesz odstąpić od umowy

W każdej chwili możesz odstąpić od umowy odraczającej termin płatności składek. Rozwiązanie umowy nastąpi z dniem wskazanym przez Ciebie w pisemnym oświadczeniu, nie wcześniej jednak niż z dniem złożenia go w ZUS.

Ważne! Gdy odstąpisz od umowy, odroczone należności musisz natychmiast zapłacić wraz z odsetkami za zwłokę. Jeśli tego nie zrobisz, będą one dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).