Ścieżka nawigacji

Postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze

Jeśli nie zgadzasz się z naszą decyzją w sprawie emerytury lub renty, możesz się od niej odwołać. Dowiedz się jak złożyć odwołanie i jak wygląda postępowanie odwoławcze.

Jak złożyć odwołanie

Możesz odwołać się od naszej decyzji do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sądu I instancji). Masz na to miesiąc od dnia, w którym doręczymy Ci decyzję.

Odwołanie złóż w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Możesz je złożyć na piśmie albo ustnie, wtedy nasz pracownik spisze protokół. 

W odwołaniu podaj numer decyzji, uzasadnij dlaczego nie zgadzasz się z nią i własnoręcznie podpisz się.
Odwołanie od decyzji może też złożyć Twój przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik. Odwołanie możesz wysłać nam również pocztą. 

Postępowanie odwoławcze w I instancji jest wolne od opłat.

Co dalej stanie się z Twoim odwołaniem 

Jeżeli uznamy, że Twoje odwołanie jest zasadne, to zmienimy albo uchylimy decyzję w Twojej sprawie. Mamy na to 30 dni od otrzymania Twojego odwołania.

Jeśli uznamy, że Twoje odwołanie nie jest zasadne, to przekażemy Twoją sprawę do sądu w terminie 30 dni od otrzymania Twojego odwołania.

Sąd powiadomi obie strony (Ciebie i nas) o terminach rozpraw, wydanych postanowieniach i innych czynnościach, które podejmie na skutek Twojego odwołania.

Po rozpoznaniu sprawy sąd wyda wyrok w Twojej sprawie, w którym np. zmieni decyzję, od której się odwołałeś albo oddali odwołanie. 

Na Twój albo nasz wniosek sąd może uzasadnić wyrok. Aby otrzymać uzasadnienie wyroku, złóż wniosek – masz na to  tydzień od daty jego wydania.

Co jeśli nie zgadzasz się z wyrokiem sądu

Jeśli nie zgadzasz się z wyrokiem sądu wydanym w Twojej sprawie możesz złożyć apelację. Apelację złóż do sądu, który wydał wyrok. Rozpatrzy ją sąd II instancji.

Od wydanego przez sąd II instancji (sąd apelacyjny) prawomocnego wyroku lub postępowania w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie przysługuje Ci skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego