Ścieżka nawigacji

Wyrejestrowanie podmiotu pełniącego rolę płatnika zagranicznego

Wyrejestrowanie podmiotu pełniącego rolę płatnika zagranicznego

Pracodawca zagraniczny – płatnik składek do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych

Jeżeli jesteś pracodawcą zagranicznym z państwa członkowskiego Unii i nie masz w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa, to Twoimi sprawami związanymi z ZUS zajmuje się I Oddział ZUS w Warszawie, 00-917 Warszawa, ul. Senatorska 6/8.

Kiedy zakończysz prowadzenie działalności w Polsce:

  • rozlicz składki od wypłaconych ubezpieczonym należności stanowiących podstawę wymiaru składek,
  • wyrejestruj wszystkich ubezpieczonych na formularzu ZUS ZWUA oraz członków ich rodzin na formularzu ZUS ZCNA,
  • następnie wypełnij i złóż formularz wyrejestrowania płatnika składek ZUS ZWPA w terminie 7 dni od daty zakończenia działalności.

Pracownik, który na podstawie umowy zawartej z pracodawcą zagranicznym przejął obowiązki płatnika składek

Jesteś obsługiwany przez placówkę ZUS właściwą ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Kiedy zakończysz pełnienie obowiązków płatnika zagranicznego:

  • wyrejestruj siebie na formularzu ZUS ZWUA  oraz członków rodziny na formularzu ZUS ZCNA,
  • następnie wypełnij i złóż formularz wyrejestrowania płatnika składek ZUS ZWPA w terminie 7 dni od daty zakończenia działalności.

Gdzie składać dokumenty

Sposób przekazywania dokumentów.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).