Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem - przeczytaj

Jeśli jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem i spełniasz warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub zdrowotnym albo wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu:

  1. Złóż oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo ubezpieczeniu emerytalnemu:

Wzory zawierają wszystkie niezbędne dane do zgłoszenia Cię do ubezpieczeń przez ZUS.

Oświadczenie możesz złożyć osobiście w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem poczty.

Przy wypełnianiu oświadczenia możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Znajdź w tym celu najbliższą placówkę ZUS.

Niezbędne informacje możesz też uzyskać w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT).

Do składanego oświadczenia dołącz koniecznie oryginały:

  • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,

  • orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania przez dziecko takiego orzeczenia. 

  1. Ważne - o wszelkich zmianach w stosunku do danych zobowiązany jesteś zawiadomić ZUS w terminie 7 dni od ich zaistnienia. Możesz to zrobić na przygotowanym wzorze oświadczenia:

Pamiętaj, że  ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają następujące osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem:

  1. osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia albo zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie nowo wprowadzonego art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a od 30 kwietnia 2018 r. – na podstawie art. 36aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

  2. osoby, które prowadziły inną niż określoną w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przez okres co najmniej 6 miesięcy i które zaprzestały jej prowadzenia,

  3. zleceniobiorcy, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, przez okres co najmniej 6 miesięcy i którzy zaprzestali jej wykonywania,

  4. osoby współpracujące, o których mowa w art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przez okres co najmniej 6 miesięcy z osobami, o których mowa w pkt 1-3, a od 30 kwietnia 2018 r. także z osobami korzystającymi z „ulgi na start" i które zaprzestały tej współpracy,

  5. osoby duchowne podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Osoby te podlegają także ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Warunkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu jest złożenie oświadczenia w terminie 7 dni od ustania jednego z wyżej wymienionych tytułów. Przeczytaj również ulotkę: Chcesz być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - przeczytaj (pdf 900 kB).

Pamiętaj, że ubezpieczeniu emerytalnemu podlegają osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które nie spełniają powyższych warunków, wymienionych w pkt 1-5.

Osoby te nie mogą z tego tytułu zostać objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.  

Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom, ustalania podstawy wymiaru składek oraz warunki, jakie musisz spełnić Ty i dziecko, aby mogły być za Ciebie opłacane składki, znajdziesz w: Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom oraz ustalania podstawy wymiaru składek