Ścieżka nawigacji

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Kiedy możesz być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym?  

Tylko gdy obowiązkowo podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ponieważ: 

 • wykonujesz  pracę nakładczą

 • wykonujesz pracę na podstawie umowy zlecenia lub równoważnej albo  współpracujesz (jako osoba bliska) przy wykonywaniu takiej umowy, 

 • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz (jako osoba bliska) przy takiej działalności, 

 • współpracujesz z przedsiębiorcą korzystającym z ulgi na start,

 • pracujesz odpłatnie na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, 

 • jesteś osobą duchowną, 

 • jesteś doktorantem, który otrzymuje stypendium doktoranckie. 

Dobrowolnym ubezpieczeniem będziesz objęty od dnia, który wskażesz w zgłoszeniu do ubezpieczeń. Dzień ten nie może być jednak wcześniejszy od dnia, w którym złożysz do nas to zgłoszenie. 

Wyjątek stanowi sytuacja, w której zostajesz objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (np. gdy rozpoczniesz działalność pozarolniczą). Wówczas jeśli zgłoszenie do ubezpieczeń obowiązkowych, w którym zawnioskujesz o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, przekażesz w wymaganym terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, to dobrowolnym ubezpieczeniem zostaniesz objęty od dnia wskazanego w zgłoszeniu.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym będziesz objęty od dnia, który wskażesz w zgłoszeniu, ale musisz spełnić jeszcze jeden warunek. Zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych musi nastąpić:

 • w ciagu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń,
 • do końca stycznia danego roku, jeśli rozpocząłeś lub wznowiłeś działalność gospodarczą w styczniu i korzystasz z "małego ZUS+". Jeśli jednak do końca miesiąca brakuje mniej niż 7 dni- w terminie 7 dni.

W okresie od dnia objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym do dnia jego ustania jesteś zobowiązany do rozliczania i opłacania składek za każdy miesiąc trwania tego ubezpieczenia.

Przykład 1 
Maurycy prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 lutego 2016 roku. Tego dnia powstał dla niego obowiązek ubezpieczeń społecznych. Jednak zgłoszenie do ubezpieczeń złożył do nas dopiero 12 lutego 2016 roku, czyli 5 dni po terminie. W zgłoszeniu wskazał, że chce być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od 1 lutego 2016 roku. Ubezpieczeniem chorobowym będzie objęty jednak od 12 lutego, czyli od dnia, w którym złożył wniosek. 

Przykład 2 
Do 24 września 2015 roku Joanna pobierała zasiłek macierzyński. Miała do niego prawo z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W okresie pobierania tego zasiłku nie podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności.  

Obowiązek ubezpieczeń dla Joanny powstał ponownie od 25 września 2015 roku. Od tego dnia mogła przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W zgłoszeniu do ubezpieczeń, które przekazała nam 15 października 2015 roku, Joanna zaznaczyła, że chce mieć dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 25 września 2015 roku. Ponieważ jednak zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych po 20 dniach, a nie w ciągu 7 dni, musimy objąć ją ubezpieczeniem chorobowym dopiero od dnia zgłoszenia. Joanna będzie objęta ubezpieczeniem chorobowym od 15 października 2015 roku. 

Kiedy ustaje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od: 

 • dnia, który wskażesz we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym złożysz zgłoszenie wyrejestrowania, 

 • dnia, w którym ustanie tytuł do podlegania temu ubezpieczeniu (np. kiedy zakończysz działalność gospodarczą).

Podstawa prawna

Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)