Okresy podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

 1. Jeżeli jesteś pracownikiem, obowiązkowe ubezpieczenia:  emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe obejmują Cię od dnia nawiązania do dnia ustania stosunku pracy.
 2. Jeżeli wykonujesz umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług albo współpracujesz przy wykonywaniu tych umów – obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe obejmują Cię od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
 3. Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz przy jej prowadzeniu – obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe obejmują Cię od dnia rozpoczęcia działalności do dnia jej zaprzestania (oprócz okresu, na który zawiesisz działalność). Jeśli jesteś osobą współpracującą, to ubezpieczenia te obejmują Cię od dnia rozpoczęcia współpracy do dnia jej zakończenia.
 4. Jeżeli jesteś osobą duchowną –obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe obejmują Cię od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z niego.
  Sprawdź też Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób duchownych (pdf, 770 kB)
 5. Jeżeli:
 • pobierasz zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, lub 
 • przebywasz na urlopie wychowawczym i nie masz prawa do emerytury lub renty czy innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych,

– obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe obejmują Cię od dnia spełnienia warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami do dnia zaprzestania spełniania warunków.

 1. Jeżeli pobierasz świadczenie pielęgnacyjne (więcej w poradniku, pdf,185 kB), specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna (więcej w poradniku, pdf, 170 kB) – obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe obejmują Cię co do zasady przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia.
 2. Jeżeli jesteś członkiem rady nadzorczej i pobierasz wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji – obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe obejmują Cię od dnia powołania do dnia, kiedy przestaniesz pełnić tę funkcję.

Podstawa prawna
Art. 13 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).