Ścieżka nawigacji

Rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy

Rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy

Jeśli zamierzasz starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, dowiedz się, jakie są jej rodzaje.

Jeżeli nie jesteś w stanie pracować z powodu złego stanu zdrowia, możesz ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Możemy przyznać Ci wtedy:

  • rentę stałą – jeśli nie rokujesz odzyskania  zdolności do pracy;
  • rentę okresową – jeśli istnieją rokowania, że  odzyskasz zdolność do pracy.
  • rentę szkoleniową – jeśli spełniasz warunki do renty z tytułu niezdolności do pracy, jednak orzeczono, że celowe jest przekwalifikowanie zawodowe z uwagi na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.

Na jaki czas przyznajemy rentę okresową

Jeżeli przyznamy Ci rentę okresową, napiszemy w decyzji, na jaki czas Ci ją przyznaliśmy.

Po upływie tego okresu możesz złożyć wniosek o przedłużenie prawa do renty (wniosek ERN-P). Przedłużymy Ci to prawo, jeżeli lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska stwierdzi, że nadal jesteś niezdolny do pracy.

O tym, że kończy Ci się prawo do renty okresowej, poinformujemy Cię trzy miesiące wcześniej.

Dowiedz się, jakie dokumenty powinieneś złożyć, abyśmy mogli przyznać Ci rentę. 

Kiedy przysługuje Ci renta szkoleniowa

Przyznamy Ci rentę szkoleniową, jeśli spełniasz poniższe warunki:

  • utraciłeś zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie;
  • lekarz orzecznik (komisja lekarska) orzekł  o celowości przekwalifikowania zawodowego, czyli możesz uzyskać takie kwalifikacje zawodowe, które przy Twoim stanie zdrowia pozwolą Ci na wykonywanie pracy;
  • posiadasz – stosowny do wieku, w którym utraciłeś zdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy.

Ważne! Renta szkoleniowa nie przysługuje Ci, jeśli osiągasz przychody z tytułu służby lub działalności, która podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.

Na jaki okres przyznajemy rentę szkoleniową, kiedy go skracamy lub wydłużamy

Rentę szkoleniową przyznajemy na 6 miesięcy. Na wniosek starosty możemy ten okres skrócić lub wydłużyć. Jednak maksymalnie możesz ją otrzymywać przez 36 miesięcy.

Skrócimy okres 6 miesięcy, jeśli starosta zawiadomi nas o tym, że:

  • nie można Cię przekwalifikować do innego zawodu, lub
  • nie poddajesz się przekwalifikowaniu.

Sprawdź jak obliczamy wysokość renty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych