Ścieżka nawigacji

Upowszechnianie wiedzy o prewencji wypadkowej

Upowszechnianie wiedzy o prewencji wypadkowej

Upowszechniamy wiedzę o zagrożeniach, które mogą być przyczyną wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Szkolenia

Organizujemy bezpłatne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców, którzy prowadzą działalność w sekcjach gospodarki narodowej o najwyższej liczbie wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, oraz dla ich pracowników. W ostatnich latach najwięcej wypadków było w:

 • przemyśle przetwórczym,
 • ochronie zdrowia,
 • handlu hurtowym i detalicznym,
 • budownictwie i transporcie,
 • przy pracy związanej z naprawą pojazdów.

Uczestnicy szkoleń mogą poznać m.in.:

 • czynniki środowiska, które są zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy,
 • przepisy prawne dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązki, jakie z nich wynikają.

Które Oddziały ZUS organizują szkolenia?

Szkolenia organizują Oddziały ZUS w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi I, Olsztynie, Opolu, Poznaniu I, Rzeszowie, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie II, Wrocławiu.

W latach 2003–2023 przeszkoliliśmy 269 721 osób.

Szkolenia dla branży budowlanej

W 2018 roku zorganizowaliśmy szkolenia dla pracowników budowlanych oraz dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami branży budowlanej na terenie całej Polski. W 152 szkoleniach wzięły udział 2 103 osoby.

Program szkolenia został przygotowany przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania prac budowlanych, m.in.: pracy na wysokości, pracy w wykopach oraz przy liniach energetycznych.

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń,
 • wyrobienie nawyku prawidłowego reagowania na zagrożenia w sytuacjach nieprzewidzianych,
 • zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i obserwacji, otwartość na BHP, świadomość znaczenia bezpieczeństwa w pracy i życiu prywatnym.

W 2016 roku po raz pierwszy sfinansowaliśmy przeprowadzenie cyklu 160 szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenia odbyły się w każdym województwie, dzięki czemu objęły swoim zakresem obszar całego kraju. Wzięło w nich udział 3 046 osób.

Zobacz: Szkolenia organizowane przez ZUS

Materiały informacyjne

Zamawiamy opracowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych o zagrożeniach, które występują w środowisku pracy, oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Zobacz: Materiały informacyjne z zakresu prewencji wypadkowej

Zobacz także: "Kodeks bezpiecznej pracy na wysokości" (link do strony zewnętrznej).

Kampanie społeczne

Upowszechniamy wiedzę o zagrożeniach, które mogą być przyczyną wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przez organizowanie kampanii społecznych. Korzystamy z różnych form przekazu (internet, telewizja, radio, prasa), aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców – pracodawców i pracowników.

Przy organizacji kampanii współpracujemy m.in. z: Państwową Inspekcją Pracy, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Kampanie realizowane wspólnie z  Państwową Inspekcją Pracy

 • 2017 – „Pracuję legalnie!” Kampania propagująca wśród pracodawców i pracowników zatrudnianie zgodnie z prawem.
 • 2016–2018 – „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” Kampania adresowana do pracodawców  produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna.
 • 2015 – „Zanim podejmiesz pracę” Kampania o przekazie informacyjnym dla osób rozpoczynających pracę.
 • 2013–2015 – „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” Kampania skierowana przede wszystkim do pracowników zatrudnionych w zakładach przetwórstwa przemysłowego.
 • 2012–2013 – „Szanuj życie! Profesjonaliści pracują bezpiecznie” Kampania adresowana do pracowników budowlanych.
 • 2011 – „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości” Kampania skierowana do pracowników budowlanych zatrudnionych przy pracach wysokościowych.
 • 2010 – „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia” Kampania skierowana do pracowników budowlanych zatrudnionych przy pracach wysokościowych.

Zobacz: Materiały z kampanii prowadzonych przez ZUS

Kampanie międzynarodowe z udziałem ZUS

„Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

W latach 2016–2017 braliśmy udział w kampanii organizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Główne przesłanie tej kampanii głosiło, że bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa.

 Kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–2017 przyświecały cztery główne cele:

 • promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego,
 • zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego,
 • umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej,
 • wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Więcej o kampanii na stronie: http://www.ciop.pl/

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!”

W latach 2014–2015 wzięliśmy udział w międzynarodowej kampanii informacyjnej organizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Promowaliśmy wsparcie i doradztwo dla pracowników i pracodawców w zakresie radzenia sobie ze stresem i zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą. 25 listopada 2015 roku w ramach tej kampanii zorganizowaliśmy wspólnie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB) konferencję pn. „Stres w pracy – skala problemu, konsekwencje, profilaktyka”. Konferencja ta była poświęcona problemowi stresu zawodowego i jego wpływu na funkcjonowanie pracowników i zakładów pracy. Podczas konferencji przedstawiono również metody, jakie można zastosować w celu redukcji stresu i poprawy psychospołecznych warunków pracy.

Więcej o kampanii na stronie: https://stres.ciop.pl/

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi, organizuje 49. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

 • ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;
 • możliwości psychospołecznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Więcej o konkursie na stronie CIOP – link do strony zewnętrznej.

Dofinansowanie konferencji naukowych

Dofinansowujemy przedsięwzięcia naukowe, m.in. konferencje, kongresy, sympozja naukowe oraz przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu prewencji wypadkowej. Dofinansowanie obejmuje 10% przewidywanego kosztu organizacji przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 20 tys. zł.

Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie, ponieważ brakuje Ci funduszy, złóż wniosek PR-5na dwa miesiące przed terminem przedsięwzięcia i dołącz do niego program konferencji.

Podstawa prawna: