Ścieżka nawigacji

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego możesz otrzymać, jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem wypadkowym, czyli:

 • jesteś pracownikiem,
 • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • odbywasz służbę zastępczą,
 • wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z osobą, która wykonuje taką umowę albo jesteś nianią, czyli pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą, która prowadzi taką działalność,
 • wykonujesz odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • jesteś duchownym,
 • pobierasz uposażenie jako poseł albo senator,
 • pobierasz stypendium sportowe,
 • pobierasz stypendium jako słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
 • pobierasz stypendium w okresie:
  • odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot,
  • studiów podyplomowych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.