Ścieżka nawigacji

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r.

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Sprawdź, kiedy otrzymasz emeryturę, jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r.

Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r., przyznamy Ci emeryturę, jeśli:

 • ukończysz powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),
 • masz opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych przynajmniej za 1 dzień, np. jako pracownik czy też osoba prowadząca działalność pozarolniczą,
 • nie masz emerytury przyznanej z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Emeryturę przyznamy od miesiąca, w którym złożysz wniosek jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym ukończysz powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna).

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jeżeli pobierasz rentę z tytułu niezdolności do pracy, którą przyznaliśmy Ci przed 1 października 2017 r.

  Jeśli spełniasz warunki do przyznania emerytury i nie złożysz wniosku o jej przyznanie, my z urzędu przyznamy Ci emeryturę zamiast pobieranej renty. Jednak dzień przyznania z urzędu emerytury będzie zależał od tego na jaki okres masz przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy.

  • Jeśli pobierasz rentę przyznaną na okres co najmniej do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, zachowasz do niej prawo aż do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, od dnia  jego osiągnięcia z urzędu przyznamy Ci emeryturę  zamiast pobieranej renty.
  • Jeśli pobierasz rentę przyznaną na okres przypadający przed dniem osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, to emeryturę  zamiast pobieranej renty z urzędu przyznamy Ci od dnia ukończenia 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn.

  Dowiedz się wiecej emeryturze przyznawanej z urzędu, jeśli rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaliśmy Ci po 30 września 2017 r.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jeżeli pobierasz świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, emeryturę pomostową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, które przyznaliśmy Ci przed 1 października 2017 r.

  Zachowasz do nich prawo aż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ukończysz podwyższony wiek emerytalny, chyba że prawo to ustanie wcześniej z innego powodu.

  Kiedy osiągniesz wiek emerytalny możesz wystąpić z wnioskiem o emeryturę (nie musisz czekać do dnia, aż ukończysz podwyższony wiek emerytalny). Prawo do emerytury uzyskasz od dnia, w którym ukończysz wiek emerytalny, lub od miesiąca, w którym złożysz wniosek, jeśli wniosek o emeryturę złożysz później.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jeżeli jesteś kobietą i przed 1 października 2017 r. przyznaliśmy Ci okresową emeryturę kapitałową

  Zachowasz do niej prawo aż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ukończysz podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny, który urodził się w tym samym roku i miesiącu co Ty (chyba że prawo do tej emerytury wygaśnie wcześniej).

  Możesz złożyć wniosek o ponowne ustalenie emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (emerytury docelowej) przed tym terminem, pod warunkiem że ukończyłaś 65 lat. Jeśli nie złożysz takiego wniosku, przeliczymy Twoją emeryturę z urzędu, gdy ukończysz podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny, który urodził się w tym samym roku i miesiącu co Ty.

  Dowiedz się więcej o gwarancji praw nabytych.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Emerytura częściowa

  Emerytura częściowa  została zniesiona od 1 października 2017 r.

  Jeśli jednak do końca września 2017 r. spełnisz warunki, których wymagamy, aby przyznać emeryturę częściową, otrzymasz ją. Nawet wtedy, gdy złożysz wniosek po 30 września 2017 r.

  Emeryturę częściową będziesz mógł pobierać do czasu, aż otrzymasz powszechną emeryturę. A stanie się to wtedy, gdy rozwiążesz stosunek pracy (jeśli pracujesz) oraz złożysz wniosek o to świadczenie.

  Dowiedz się więcej o emeryturze częściowej.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kiedy przejść na emeryturę

  Planujesz zakończyć aktywność zawodową i przejść na emeryturę? Zastanawiasz się, kiedy najlepiej złożyć wniosek w tej sprawie? Wybór odpowiedniego momentu jest niezwykle ważny, nie tylko ze względu na Twoje dalsze plany życiowe, lecz również ze względów finansowych. Pamiętaj, wysokość Twojego przyszłego świadczenia zależy nie tylko od tego jak długo pracujesz, lecz również od tego, w jakim momencie zdecydujesz się przejść na emeryturę. 

  Jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać emeryturę 

  Warunki nabywania prawa do emerytury i zasady ustalania jej wysokości reguluje ustawa 
  z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1251). 

  Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. prawo do emerytury uzależnione jest od:

  • ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • udowodnienia jakiegokolwiek okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu emerytalnemu, a dla osoby opłacającej składki na własne ubezpieczenie opłacenie co najmniej jednej składki.

  Dla ustalenia prawa do emerytury na nowych zasadach nie ma znaczenia długość przebytych przez Ciebie okresów składkowych i nieskładkowych, czyli Twój staż pracy. 

  Prawo do emerytury uzyskasz od dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłosisz w tej sprawie wniosek.

  Jak ustalamy wysokość emerytury

  Wysokość emerytury obliczamy dzieląc podstawę jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia. 

  Podstawę obliczenia nowej emerytury stanowi suma:

  • zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury;
  • zwaloryzowanego kapitału początkowego;
  • środków zapisanych na subkoncie w ZUS.

  Średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą będziesz pobierać emeryturę. Tablice średniego dalszego trwania życia ogłasza co roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Są one podstawą do obliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.

  Jak waloryzujemy Twój kapitał początkowy i składki na ubezpieczenie emerytalne

  Czynnikiem, który znacząco wpływa na wysokość emerytury jest waloryzacja składek emerytalnych i kapitału początkowego zapisanych na koncie ubezpieczonego oraz środków zapisanych na subkoncie. Kwoty, które tam zgromadziłeś podlegają waloryzacji rocznej i kwartalnej.

  Waloryzacja polega na pomnożeniu zewidencjonowanych kwot składek odpowiednio na koncie i subkoncie przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji składek i kapitału początkowego na koncie ubezpieczonego ogłaszany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego termin waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji dla środków zapisanych na subkoncie ogłaszany jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 15 maja każdego roku.

  Zapisane na koncie i subkoncie kwoty, w tym również kapitał początkowy, podlegają przede wszystkim waloryzacjom (podwyżkom) rocznym, które są przeprowadzane od 1 czerwca każdego roku kalendarzowego, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ogłoszonego za poprzedni rok. Operacji tej podlegają kwoty zapisane na Twoim koncie i subkoncie na dzień 31 stycznia roku, za który przeprowadzamy waloryzację, powiększone o kwoty z tytułu wcześniejszych waloryzacji.

  Do ustalenia podstawy obliczenia emerytury przyjmujemy kwoty zapisane na koncie i subkoncie, jednak nie wszystkie z nich możemy objąć waloryzacją roczną. W związku z tym przeprowadzamy jeszcze waloryzację kwartalną. Obejmuje ona odrębnie zwaloryzowane składki i kapitał początkowy na koncie oraz środki na subkoncie. Waloryzacja kwartalna obejmuje składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na Twoim koncie i subkoncie po 31 stycznia roku, za który przeprowadziliśmy ostatnią waloryzację roczną. Waloryzacji kwartalnej podlega kwota składek zewidencjonowanych na ostatni dzień pierwszego miesiąca kwartału, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty uzyskane w wyniku poprzednich waloryzacji kwartalnych. 

  Wskaźniki waloryzacji składek na koncie ubezpieczonego za poszczególne kwartały są bardzo zróżnicowane, i tak wskaźnik za I kwartał jest dużo wyższy niż wskaźniki za II, III i IV kwartał oraz wskaźnik waloryzacji rocznej.

  W sytuacji gdy wniosek o emeryturę zostanie złożony w czerwcu, kwoty zwaloryzowane rocznie nie będą objęte podwyżkami kwartalnymi (w tym przede wszystkim wskaźnikiem waloryzacji za I kwartał), ponieważ zostały już zwaloryzowane rocznie. Oznacza to, że w przypadku złożenia wniosku o emeryturę w czerwcu, zwaloryzujemy kwartalnie jedynie składki nie objęte waloryzacją roczną i w dodatku będą to jedynie waloryzacje za II, III i IV kwartał, bez bardzo korzystnej waloryzacji za I kwartał. W praktyce taki sposób liczenia oznacza, że składając wniosek o emeryturę w czerwcu możesz mieć świadczenie niższe niż gdybyś zrobił to w innym miesiącu. 

  Ważne !

  Jeżeli podejmiesz decyzję o zgłoszeniu wniosku o emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w czerwcu danego roku, Twoją emeryturę obliczymy tak jak emeryturę majową, jeżeli będzie dla Ciebie korzystniejsza.

  Pamiętaj, emeryturę przyznajemy na Twój wniosek. Masz więc możliwość wycofania wniosku przed uprawomocnieniem decyzji i ponownego zgłoszenia wniosku w bardziej dogodnym terminie.

  Pamiętaj, przejście na emeryturę to Twój wybór, Twoje prawo, a nie obowiązek. Warto tę decyzję przeanalizować i podjąć świadomie.