Ścieżka nawigacji

Wysokość składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą

Wysokość składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą

Informacja o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r.

1. Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Składki za styczeń – grudzień 2022 roku

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FS
Podstawa wymiaru3553,20  zł [1]
Wysokość składki w %19,52%8%1,67% [4]2,45%2,45% [3]
Kwota składki693,58 zł284,26 zł59,34 zł87,05 zł87,05 zł
Suma składek do zapłaty1211,28 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego1124,23 zł

2. Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia

Składki za styczeń – grudzień 2022 roku

Rodzaj ubezpieczenia: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe
Podstawa wymiaru903 zł [5]
Wysokość składki w %19,52%8%1,67% [4]2,45%
Kwota składki176,27  zł72,24 zł15,08 zł22,12 zł
Suma składek do zapłaty285,71 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego263,59 zł

3. Jeśli korzystasz z „ulgi na start”

Ulga na start zwalnia Cię tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Możesz zrezygnować z tej ulgi - wówczas opłacasz składki od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

4. Jeśli korzystasz z ulgi „mały ZUS plus”

Twoja podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Więcej o ulgach w składkach przeczytasz w informacji:

Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana. Jakie są warunki, uprawnienia i skutki?

5. Informacja w sprawie podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. dla niektórych grup ubezpieczonych

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. dla:

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi kwota:
  1. 3.732,62 zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) [6], jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty  60 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 335,94 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki) [7].

  1. 6.221,04 zł (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) [8], jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 559,89 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

  1. 11.197,87 zł (180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) [9], jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę  300 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1.007,81 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start stanowi kwota 6.221,04 zł (100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) [10].

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 559,89 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 6.221,04 zł.

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej  stanowi kwota 3.010 zł (minimalne wynagrodzenie w 2022 r.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 270,90 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej:
  1. za m-c styczeń 2022 r.  - Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 4.665,78 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) [11].

Składka na ubezpieczenie zdrowotne tych osób za styczeń 2022 r. nie może być niższa od kwoty 419,92 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

  1. za luty 2022 r. – styczeń 2023 r. – podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 3.010 zł. Tym samym składka nie może być niższa od kwoty 270,90 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3.010 zł).

Więcej informacji nt. zasad ustalania składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz innych osób prowadzących działalność oraz osób z nimi współpracujących.

Przypisy:

składki na ubezpieczenia społeczne/fundusze

[1] Jest to kwota, która odpowiada 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku 5 922 zł. Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022 roku może wynosić maksymalnie 177 660 zł. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 14 805 zł.

[3] Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie opłacasz składki na te fundusze, gdy skończyłaś 55 lat (kobiety) albo skończyłeś 60 lat (mężczyźni).

[4] Składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wyliczeniu ustaliliśmy stosując stopę procentową 1,67%. Jeśli obowiązuje Cię inna wartość tej stopy w danym okresie, powinieneś zastosować wartość Cię obowiązującą. Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych), zawiera poradnik Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (pdf, 1,29 MB). Jeśli masz wątpliwości jak wyliczyć składkę na ubezpieczenie wypadkowe, możesz się z nami skontaktować.

[5] Jest to kwota, która odpowiada 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł. Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022 roku może wynosić maksymalnie 177 660 zł. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 14 805 zł.

składka na ubezpieczenie zdrowotne

[6] Art. 81 ust. 2f pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

[7] Art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[8] Art. 81 ust. 2f pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[9] Art. 81 ust. 2f pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[10] Art. 81 ust. 2za ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

[11] Art. 79 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105).