Ścieżka nawigacji

Wysokość składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą

Wysokość składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą

Informacja o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r.

1. Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Składki za styczeń – grudzień 2024 roku

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FS
Podstawa wymiaru 4694,40 zł [1]
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% [2] 2,45% 2,45% [3]
Kwota składki 916,35 zł 375,55 zł 78,40 zł 115,01 zł 115,01 zł
Suma składek do zapłaty 1600,32 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1485,31 zł

2. Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia

Składki za styczeń – czerwiec 2024 roku

Rodzaj ubezpieczenia: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe
Podstawa wymiaru 1272,60 zł [4]
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% [2] 2,45%
Kwota składki 248,41  zł 101,81 zł 21,25 zł 31,18 zł
Suma składek do zapłaty 402,65 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego
ubezpieczenia chorobowego
371,47 zł

Składki za lipiec – grudzień 2024 roku

Rodzaj ubezpieczenia: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe
Podstawa wymiaru 1290 zł [4]
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% [2] 2,45%
Kwota składki 251,81  zł 103,20 zł 21,54 zł 31,61 zł
Suma składek do zapłaty 408,16 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego
​​​​​​​ubezpieczenia chorobowego
376,55 zł

3. Jeśli korzystasz z „ulgi na start”

Ulga na start zwalnia Cię tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Możesz zrezygnować z tej ulgi - wówczas opłacasz składki od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Więcej o ulgach w składkach przeczytasz w informacji:

Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana. Jakie są warunki, uprawnienia i skutki?

4. Jeśli korzystasz z ulgi „mały ZUS plus”

Twoja podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Więcej informacji o uldze "mały ZUS plus".

5. Informacja w sprawie podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla niektórych grup ubezpieczonych

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla:

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi kwota:
  1. 4.660,71 ​​​​​​ zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) [6], jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty  60 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 419,46 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki) [7].

  1. 7.767,85(100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) [8], jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 699,11 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

  1. 13.982,13 (180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) [9], jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę  300 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1.258,39 ​​​​​​ (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej

stanowi kwota 7.767,85 zł (100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) [10].

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 699,11 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło 7.767,85 zł.

  1. osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start

stanowi kwota 5.825,89 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) [11].

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 524,33 (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej

stanowi kwota 4.242 ​​​​​​ (minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 381,78​​​​​​​ (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. W celu uproszczenia rozliczeń przyjęto jedną stawkę kwoty minimalnej na cały rok składkowy od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (4.242 zł).

Składka nie może być niższa od kwoty:

  1. 314,10 zł (za styczeń 2024 r. – ostatni miesiąc roku składkowego; tj. 9% podstawy wymiaru składki - 3.490 zł).
  2. 381,78 zł (za miesiące od lutego 2024 r. do stycznia 2025 r.; tj. 9% podstawy wymiaru składki - 4.242 zł).

Więcej informacji nt. zasad ustalania składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz innych osób prowadzących działalność oraz osób z nimi współpracujących.

Przypisy:

składki na ubezpieczenia społeczne/fundusze

[1] Jest to kwota, która odpowiada 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku wynosi 7.824 zł. Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 roku może wynosić maksymalnie 234 720 zł. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 19 560 zł.

[2] Składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wyliczeniu ustaliliśmy stosując stopę procentową 1,67%. Jeśli obowiązuje Cię inna wartość tej stopy w danym okresie, powinieneś zastosować wartość Cię obowiązującą. Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych), zawiera poradnik Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (pdf, 1,29 MB). Jeśli masz wątpliwości jak wyliczyć składkę na ubezpieczenie wypadkowe, możesz się z nami skontaktować.

Od 1 kwietnia 2024 r. wskazana wartość stopy procentowej składki może ulec zmianie.

[3] Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie opłacasz składki na te fundusze, gdy skończyłaś 55 lat (kobiety) albo skończyłeś 60 lat (mężczyźni).

[4] Jest to kwota, która odpowiada 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. Od 1 stycznia do czerwca 2024 r.  minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4.242 ​​​​​zł, od lipca do grudnia 2024 r.  minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4300 zł. Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 roku może wynosić maksymalnie 234 720 zł. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 19 560 zł.

składka na ubezpieczenie zdrowotne

[6] Art. 81 ust. 2f pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1732, z późn. zm.).

[7] Art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[8] Art. 81 ust. 2f pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[9] Art. 81 ust. 2f pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[10] Art. 81 ust. 2za ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

[11] Art. 81 ust. 2ya ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.