Ścieżka nawigacji

Odroczenie terminu płatności na podstawie ustawy o finansach publicznych

Odroczenie terminu płatności na podstawie ustawy o finansach publicznych

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  • Członka zarządu (byłego członka zarządu) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który odpowiada za zobowiązania spółki z powodu nieopłaconych należności, które powstały przed 25 listopada 1998 r.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, jeżeli obowiązek zwrotu wynika z odszkodowania zasądzonego przez sąd w postępowaniu karnym.
  • Dłużnika rzeczowego, który jest zobowiązany do spłaty należności zabezpieczonych hipoteką, jeżeli nie jest jednocześnie dłużnikiem osobistym (np. nabył nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta z wpisem  hipoteki na rzecz ZUS).

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek, w którym podajesz:
   • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL, REGON), telefon, adres do korespondencji
   • należności, o których odroczenie składasz wniosek, ich rodzaj, wysokość oraz okres, za który powinny być zapłacone
   • Twoją propozycję terminu zapłaty odroczonych należności
   • uzasadnienie, dlaczego nie jesteś w stanie spłacić zadłużenia
   • powody, z jakich nie zapłaciłeś należności
   • rodzaj pomocy publicznej, o jaką się ubiegasz - jeżeli jesteś jednocześnie dłużnikiem rzeczowym i przedsiębiorcą (nawet jeśli zawiesiłeś działalność)
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.
  • Inne dokumenty:
   • obrazujące Twoją kondycję finansową oraz możliwości płatnicze, np.:
    • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (RON)
    • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej(ROW) - jeżeli wniosek dotyczy należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia
    • zeznania podatkowe za ostatni rok
   • dotyczące pomocy publicznej
    • w przypadku pomocy de minimis
     • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które otrzymałeś w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (RPD), albo oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RD-2)
     • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD) lub Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (RFR) – jeśli ubiegasz się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
    • w przypadku pomocy indywidualnej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
     • oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RPI)
     • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (RFI)
     • dokumenty, które pozwolą ustalić, czy ogólna wartość pomocy nie będzie większa niż poniesione straty, pomniejszone o kwoty wypłacone z ubezpieczenia.

  Jeżeli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.

  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są ustawowe przesłanki do odroczenia terminu płatności należności. Należą do nich: uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze, Twoje możliwości płatnicze lub korzyści dla Skarbu Państwa.

  Jeśli rozpatrzymy Twój wniosek pozytywnie, podpisujemy z Tobą umowę.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej.
  Zwykle zajmuje nam to do 2 miesięcy od jego złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Nie możesz się odwołać od naszego rozstrzygnięcia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Odroczenie terminu płatności należności na podstawie ustawy o finansach publicznych