Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Bardzo dobra sytuacja FUS po 3. kwartałach 2022 r.

- Liczba ubezpieczonych w ZUS na koniec trzeciego kwartału tego roku wyniosła 16 mln 143 tys. osób. Na przestrzeni ostatnich lat liczba ta, za wyjątkiem okresu pandemii, systematycznie rosła. Na koniec września 2022 r. zwiększyła się o 1,3 proc. w stosunku do poprzedniego roku - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców. Stanowią oni 6,5 proc. wszystkich ubezpieczonych. Na koniec września 2022 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 1 mln obcokrajowców, co oznacza wzrost o 23,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku oraz wzrost o 19,4 proc. w stosunku do liczby na koniec 2021 r. 59 proc. tych osób było pracownikami, 2,5 proc. prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Największą grupę ubezpieczonych cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy (71,2 proc. ubezpieczonych cudzoziemców oraz 4,6 proc. wszystkich ubezpieczonych), których napływ na polski rynek pracy jest związany z działaniami wojennymi na terytorium tego kraju. Na koniec trzeciego kwartału ich liczba wyniosła 744 388 osób, tj. o 20,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. oraz o 18,7 proc. więcej niż w grudniu 2021 r.

- Sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o czym świadczy poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. Parametr ten pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń. W trzech kwartałach 2022 r. jego wartość wyniosła 84,8 proc. - mówi prof. Uścińska.

Największą część wydatków stanowiły transfery na rzecz ludności w kwocie 222,9 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. W okresie od stycznia do września wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 200,2 mld zł, tj. o 9,4 proc. więcej niż przed rokiem.

Przeciętna wypłata emerytury i renty wyniosła w tym czasie 2 767,47 zł i była wyższa od wypłacanej w analogicznym okresie ubiegłego roku o 9 proc. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń była ich waloryzacja – w 2022 r. wskaźnik waloryzacji wyniósł 107 proc. Na skutek waloryzacji emerytur i rent miesięczne wypłaty z FUS są obecnie o 1 mld 431,5 mln zł wyższe niż przed nią.