Ścieżka nawigacji

Aktualności

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 lutego 2022 r.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Opieka nad dziećmi do lat 8

Ubezpieczonemu rodzicowi dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

w przypadku:

  • zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, w tym szkoły specjalnej funkcjonującej w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanej w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia wymienionych placówek, jeśli nie mogą zapewnić opieki dziecku z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 (np.  w związku z wprowadzeniem nauki dalnej),
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także rodzicom lub opiekunom pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą z powodu zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 (np.  w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej)  placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, czyli szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Komu dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie otrzymają rodzice lub opiekunowie dzieci powyższej 8 roku życia, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi rodzic może zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej, bo np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, trzeba złożyć oświadczenie. 

Pracownicy, zleceniobiorcy składają oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą albo osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność składają oświadczenie w ZUS. Jeśli mają konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, to mogą wysłać oświadczenie do ZUS elektronicznie. Mogą wykorzystać wniosek ZAS-58 (Wniosek o udzielenie wyjaśnień/ Wniosek o wydanie decyzji/ Skarga w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego)  Instrukcja, jak złożyć wniosek ZAS-58 (plik doc, 582 kb).

Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 230)