Ścieżka nawigacji

Aktualności

Jak przekazać wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0

Nowe rozwiązania przewidziane w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0), spowodowały konieczność wprowadzania zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS oraz wprowadzenie nowych typów wniosków.

Nowe wersje wniosków przygotowaliśmy dla:

  • świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),
  • zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (wniosek RDZ).

Nowe wnioski opracowaliśmy dla:

  • odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
  • zawieszenia spłaty umowy (wniosek RDS),
  • kontynuacji świadczenia postojowego.

Aktualnie pracujemy nad wprowadzeniem tych zmian na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Ich udostępnienie dla naszych klientów planujemy na 29 kwietnia 2020 r.

Aby złożyć przez PUE ZUS wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (RSP-D) albo wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) według nowych zasad, nie trzeba jednak czekać do tego terminu. Można skorzystać z wniosków, które są aktualnie dostępne na PUE ZUS.

W przypadku wniosku o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (RSP-D) złożonego na aktualnie dostępnym na PUE ZUS formularzu nie będziemy uwzględniać oświadczenia, że przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Takie oświadczenie nie jest już wymagane – ten warunek już nie obowiązuje.

W przypadku wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ), jeśli zgłosiłeś do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych lub jesteś płatnikiem – spółdzielnią socjalną, w części II wniosku wypełniasz pkt 1.

Ważne!
Do wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) nie trzeba dołączać załącznika dotyczącego pomocy publicznej – te informacje są już na formularzu wniosku.

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Wnioski o kontynuację świadczenia postojowego zarówno w wersji elektronicznej (na PUE ZUS), jak i papierowej (pdf do wypełnienia i wydruku) zostaną udostępnione w planowanym terminie (29 kwietnia br.). O świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia. Pierwsze wypłaty tych świadczeń są realizowane w kwietniu.

Wnioski o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO) i o zawieszenie spłaty umowy (RDS) nie są jeszcze dostępne na PUE ZUS. Do czasu ich wdrożenia można je składać w postaci papierowej – za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Wszystkie aktualne wnioski są dostępne do wypełnienia i wydruku są na stronie www.zus.pl.

Ważne!
Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez nas rozpatrywane.

Przypominamy, że aktualnie wnioski można składać do ZUS:

  • drogą elektroniczną – przez PUE ZUS,
  • w formie papierowej – za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).