Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać jednorazowe odszkodowanie

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Jak to zrobić?

W chwili obecnej usługa nie jest dostępna drogą elektroniczną.
Wniosek możesz złożyć osobiście lub przesłać pocztą.
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku.
Prawomocny wyrok sądu pracy – jeśli taki posiadasz.
Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej – jeśli ubiegasz się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu z choroby zawodowej.
Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie oraz inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia.
Dokumentację powypadkową –  przykładowo: dokumentację o udzieleniu pierwszej fachowej pomocy medycznej, w tym również pozwalającą lekarzowi orzecznikowi ZUS na ustalenie związku śmierci z wypadkiem lub chorobą zawodową, a także inną dokumentację, np:  notatkę informacyjną z Policji o zaistniałym wypadku drogowym, potwierdzenie wyjazdu służbowego – delegacji, informacje uzyskane od świadków wypadku - jeśli byli itp. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pełnomocnictwo.
Jeżeli z wnioskiem występuje członek rodziny: dokument stwierdzający stopień pokrewieństwa ze zmarłym (skrócony akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa), akt zgonu ubezpieczonego, środki dowodowe potwierdzające fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego ze zmarłym lub fakt przyczyniania się osoby zmarłej do utrzymania członków rodziny ubiegających się o jednorazowe odszkodowanie (punkt ostatni nie dotyczy dzieci i małżonka ).
UWAGA: Wniosek o jednorazowe odszkodowanie ubezpieczony lub członek rodziny, składa do płatnika składek, który pozakończeniu leczenia i rehabilitacji po skompletowaniu przekazuje do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 
 

Jakie są terminy?

Decyzja w sprawie jednorazowego odszkodowania powinna być wydana w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej, albo 14 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jak to zrobić?

Napisz wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania.
Dostarcz go wraz z przygotowanymi dokumentami do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE.
 

Dalsze kroki

Decyzję w sprawie jednorazowego odszkodowania otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.
Możesz zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE. Od wydanej decyzji możesz wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.
UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku.
Prawomocny wyrok sądu pracy – jeśli taki posiadasz.
Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej – jeśli ubiegasz się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu z choroby zawodowej
Dokumentację powypadkową –  przykładowo: dokumentację o udzieleniu pierwszej fachowej pomocy medycznej, w tym również pozwalającą lekarzowi orzecznikowi ZUS na ustalenie związku śmierci z wypadkiem lub chorobą zawodową, a także inną dokumentację, np:  notatkę informacyjną z Policji o zaistniałym wypadku drogowym, potwierdzenie wyjazdu służbowego – delegacji, informacje uzyskane od świadków wypadku - jeśli byli itp.
Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pełnomocnictwo.
Jeżeli z wnioskiem występuje członek rodziny: dokument stwierdzający stopień pokrewieństwa ze zmarłym (skrócony akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa), akt zgonu ubezpieczonego, środki dowodowe potwierdzające fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego ze zmarłym lub fakt przyczyniania się osoby zmarłej do utrzymania członków rodziny ubiegających się o jednorazowe odszkodowanie (punkt ostatni nie dotyczy dzieci i małżonka).

Jakie są terminy?

Decyzja w sprawie jednorazowego odszkodowania powinna być wydana w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej, albo 14 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jak to zrobić?

Napisz wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania.
Wyślij go wraz z przygotowanymi dokumentami do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 

Dalsze kroki

Decyzję w sprawie jednorazowego odszkodowania otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.
Możesz zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE. Od wydanej decyzji możesz wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.
UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.