Ścieżka nawigacji

Aktualności

Jesteś nauczycielem? Sprawdź, z jakich uprawnień emerytalnych możesz skorzystać

Którzy nauczyciele mogą skorzystać z tych uprawnień

Z uprawnień przewidzianych wskazanymi wyżej przepisami mogą skorzystać nauczyciele, którzy:

  • przed 2009 r. pracowali przynajmniej 30 lat, w tym 20 lat wykonywali pracę nauczycielską w szkolnictwie (a nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – pracowali przynajmniej 25 lat, w tym 20 lat wykonywali pracę nauczycielską w szkolnictwie specjalnym) [1]

oraz

  • przed 1 października 2017 r. osiągnęli obniżony wiek emerytalny 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), a nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, odpowiedniego dla daty urodzenia ubezpieczonego,

albo

  • od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek obniżony, czyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)

- jeżeli do 31 sierpnia 2018 r.:

  • rozwiążą stosunek pracy na swój wniosek

albo

  • ich stosunek pracy zostanie rozwiązany lub wygaśnie z przyczyn dotyczących pracodawcy [3].

Aby skorzystać z tych uprawnień, muszą zgłosić wniosek o emeryturę do 31 sierpnia 2018 r. [2].

Kto jeszcze może skorzystać z uprawnień emerytalnych z Karty Nauczyciela

Nauczyciele mogą przejść na emeryturę z Karty Nauczyciela również wtedy, gdy ich stosunek pracy zostanie rozwiązany lub wygaśnie, ponieważ nie mogą być zatrudnieni w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 ze względu na zmiany organizacyjne, które spowodują wygaszenie kształcenia w gimnazjum (w okolicznościach określonych w przepisach [4]).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że okoliczności rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy związane z wygaszaniem kształcenia w gimnazjum można uznać za tożsame z okolicznościami dotyczącymi pracodawcy, które określa Karta Nauczyciela [3].

Oznacza to, że nauczyciel, z którym zostanie rozwiązany stosunek pracy lub którego stosunek pracy wygaśnie do 31 sierpnia 2018 r. w związku z wygaszaniem kształcenia w  gimnazjum  i który złoży wniosek o emeryturę z Karty Nauczyciela do 31 sierpnia 2018 r. – też nabędzie uprawnienia do emerytury nauczycielskiej na podstawie Karty Nauczyciela [1] (o ile spełnił pozostałe warunki wymagane do przyznania tej emerytury).

Wyjaśniamy jednocześnie, że emeryturę nauczycielską możemy przyznać na podstawie Karty Nauczyciela [1] wyłącznie nauczycielowi, który ma rozwiązane wszystkie stosunki pracy w charakterze nauczyciela.

A co jeśli nauczycielowi przyznano już emeryturę po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego

Emeryturę z Karty Nauczyciela możemy przyznać wyłącznie tym nauczycielom, którym nie przyznaliśmy emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (obniżonego lub podwyższonego).

Oznacza to, że nauczyciel nie może uzyskać emerytury z Karty Nauczyciela, jeżeli ma już ustalone prawo do emerytury powszechnej.

Podstawa prawna

[1] Art. 88 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379).

[2] Art. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38).

[3] Art. 20 ust. 1, 5c i 7 Karty Nauczyciela.

[4] Art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).