Ścieżka nawigacji

Aktualności

Pomoc ZUS dla poszkodowanych nawałnicami lub wichurami

Ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek

Jesteś przedsiębiorcą, który poniósł znaczne straty w wyniku nawałnic czy wichur i dlatego masz problem z opłaceniem składek? ZUS może Ci pomóc, tzn. odroczyć termin płatności składek bieżących, rozłożyć zobowiązanie na raty, a nawet w wyjątkowych sytuacjach, umorzyć należności.

Jeśli poniesione straty spowodowały, że masz problem z opłaceniem składek bieżących w ustawowym terminie, możesz złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpiszesz umowę o odroczenie terminu płatności składek, będziesz mógł je uregulować w późniejszym terminie. Nie zapłacisz wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Ważne!
ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Więcej informacji o uldze w postaci odroczenia terminu płatności składek znajdziesz w artykule: " Odroczenie terminu płatności składek".

Jeśli masz zadłużenie z tytułu składek i nie możesz go spłacić jednorazowo, możesz złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jeżeli ZUS zgodzi się udzielić Ci układu ratalnego i podpiszesz umowę o rozłożenie na raty należności z tytuł składek, będziesz mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie zapłacisz wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Jeżeli było wobec Ciebie prowadzone postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.

Więcej informacji o uldze w postaci ratalnej spłaty należności z tytułu składek znajdziesz w artykule: " Jak rozłożyć spłatę zadłużenia na raty".

Jeśli poniosłeś straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić Ciebie możliwości dalszego prowadzenia działalności, możesz złożyć wniosek o ich umorzenie. Jeżeli ZUS podejmie decyzję o umorzeniu należności z tytułu składek, nie będziesz musiał ich zapłacić.

Ważne!
Musisz wykazać, że w Twoim przypadku zachodzą wskazane powyżej okoliczności uzasadniające umorzenie należności z tytułu składek.

Umorzeniu w tym przypadku podlegają wyłącznie należności z tytułu składekza Ciebie jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenia.

Okres, za jaki składki zostaną umorzone, nie zostanie Ci zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury.

O umorzenie zadłużenia możesz się ubiegać również w sytuacji, gdy ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności z tytułu składek.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: "Umorzenie należności".

Ważne!
Samo złożenie wniosku o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu składek nie gwarantuje udzielenia tych ulg ani umorzenia. Nie stanowi też ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielą Ci informacji o pomocy o jaką możesz się ubiegać, a jeśli będziesz składał wniosek o ulgę lub umorzenie należności z tytułu składek, pomogą Ci skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia. Z doradcą możesz porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Wykaz numerów telefonów do doradców znajdziesz w artykule: " Doradcy w sprawie ulg i umorzeń".

Świadczenia emerytalno-rentowe

Ubiegasz się lub planujesz złożyć wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe, ale na skutek nawałnic  zniszczeniu uległy Twoje dokumenty potwierdzające okresy pracy lub osiągane wynagrodzenie? ZUS może Ci pomóc.

Jeśli do wniosku nie możesz dołączyć dokumentów, których wymagamy, np. potwierdzających okresy pracy, bo uległy one zniszczeniu, zgłoś ten fakt pracownikowi ZUS, który przyjmuje Twój wniosek. Jeśli wniosek zgłosisz w inny dopuszczalny sposób (np. listownie), zaznacz we wniosku, że brakująca dokumentacja nie wynika z Twojego zaniechania, lecz jest następstwem szkód wyrządzonych przez nawałnicę.

We wszystkich naszych placówkach czekają na Ciebie nasi specjaliści od emerytur i rent. Udzielą Ci informacji o świadczeniach, o jakie możesz się ubiegać. Pomogą skompletować Twój wniosek i wypełnić dokumenty, które są niezbędne do jego rozpatrzenia. Podpowiedzą co zrobić w przypadku utraty dokumentów i pomogą je uzyskać. Wyjaśnią też gdzie szukać dokumentów w przypadku, gdy Twój zakład pracy został zlikwidowany.

Adresy naszych placówek oraz informacje o godzinach obsługi.

Możesz również skorzystać z pomocy pracowników ZUS bez odwiedzania naszych placówek, kontaktując się Centrum Obsługi Telefonicznej:

  • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
  • za pośrednictwem e-maila cot@zus.pl​​​​​​​

Konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–18.00.

Na naszej stronie internetowej w katalogu usług znajdziesz informacje na temat wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych. Dowiesz się z niego m.in., jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać do nich prawo, jakie dokumenty są wymagane, w jakim terminie je złożyć, jak i kiedy załatwimy Twoją sprawę.

Niezbędne formularze znajdziesz we wszystkich naszych placówkach lub na naszej stronie internetowej.