Ścieżka nawigacji

Aktualności

Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek

Od 1 stycznia 2022 r. osoby:

  • prowadzące pozarolniczą działalność,
  • współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
  • współpracujące z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i korzystającymi z ulgi na start w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych,
  • duchowne, które są płatnikami składek na własne ubezpieczenia,

nabędą prawo do zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) i świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli w dniu powstania prawa do tych świadczeń nie będą miały zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne albo zadłużenie nie przekroczy 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. - 30,10 zł).

Jeśli całe zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie spłacone w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, to ZUS wypłaci świadczenie od dnia powstania tego prawa. Jeżeli zadłużenie zostanie uregulowane po 6 miesiącach od dnia powstania prawa do świadczenia, to świadczenie będzie przysługiwało od dnia spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia  za okres przed tą datą przedawni się.